مدیریت91 http://modiriyat91.mihanblog.com 2020-09-21T01:06:56+01:00 text/html 2018-09-13T22:44:52+01:00 modiriyat91.mihanblog.com مسعود هاشمی گلچین زیباترین شعر در مورد کمک http://modiriyat91.mihanblog.com/post/225 <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-کمک">شعر در مورد کمک</a></strong></span></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شعر در مورد کمک به دیگران,شعری در مورد کمک به دیگران,شعر در مورد كمك به دیگران,شعر درباره کمک به دیگران,شعری درباره کمک به دیگران,شعر درباره ی کمک به دیگران,شعر کودکانه در مورد کمک به دیگران,شعر کوتاه در مورد کمک به دیگران,شعر زیبا در مورد کمک به دیگران,شعر سعدی در مورد کمک به دیگران,شعر در مورد کمک به خلق,شعر در مورد خدمت به خلق,شعری در مورد خدمت به خلق,شعر در مورد کمک به مردم,شعر درباره خدمت به خلق,شعر در مورد خدمت به مردم,شعری در مورد خدمت به مردم,شعر در مورد خدمت به خلق خدا,شعر سعدی در مورد خدمت به خلق,<a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/anthology-of-love-poems-of-hafez" title="شعر حافظ" target="_blank" class="csslink">شعر حافظ</a> در مورد خدمت به خلق,شعر در مورد کمک به نیازمندان,شعری در مورد کمک به نیازمندان,شعر درباره کمک به نیازمندان,شعری درباره کمک به نیازمندان,شعر درباره ی کمک به نیازمندان,شعر در مورد کمک مالی,شعر در مورد کمک به همنوع,شعر در مورد کمک به همنوعان,شعر درباره كمك به همنوع,شعری در مورد کمک به همنوع,شعر زیبا در مورد کمک به همنوع,شعر در باره کمک به دیگران,شعری در باره کمک به دیگران,شعر در مورد کمک,شعر در مورد کمک به فقرا,شعر در مورد کمک به یکدیگر,شعر در مورد کمک به ایتام,شعری در مورد کمک به فقرا,شعر درباره کمک به فقرا,شعر درباره کمک به مردم,شعر در مورد کمک به هم نوع,شعر درباره کمک به همنوع,شعری درباره کمک به هم نوع,شعر کمک به دیگران,شعر كمك به دیگران,اشعار کمک به دیگران,شعر درباره کمک به دیگران,شعر کودکانه کمک به دیگران,شعر در مورد کمک به دیگران,شعری برای کمک به دیگران,شعر درباره ی کمک به دیگران,شعر در وصف کمک به دیگران,شعری درباره ی کمک به دیگران,شعر کمک به نیازمندان,اشعار کمک به نیازمندان,شعر كمك به نیازمندان,شعر درباره کمک به نیازمندان,شعر برای کمک به نیازمندان,شعر در مورد کمک به نیازمندان,شعری در مورد کمک به نیازمندان,شعر نو کمک به نیازمندان,شعری درباره کمک به نیازمندان,شعری برای کمک به نیازمندان,شعر کمکم کن گوگوش,شعر کمک به همنوع,شعر کمک به همنوعان,شعر كمك به همنوع,کمک به همنوع شعر,اشعار کمک به همنوع,كمك به همنوع شعر,شعر درباره کمک به همنوع,شعر درباره كمك به همنوع,شعر کمک,شعر کمکم کن,شعر کمک و یاری,شعر کمک خواستن از خدا,شعر کمک از خدا,شعر کمک به فقرا,شعر کمکم کن از گوگوش,شعر کمکم کن ای خدا,شعر کمکم کن ابی,شعر کمکم کن خدا,شعر خدایا کمکم کن,متن شعر کمکم کن,شعر های خدایا کمکم کن,متن شعر کمکم کن از ابی,شعر ترانه کمکم کن گوگوش,شعر در مورد کمک خواستن از خدا,شعر کمک خدا,شعر درباره کمک به فقرا,شعر برای کمک به فقرا,شعر در مورد کمک به فقرا,شعری در مورد کمک به فقرا,اشعار کمک به فقرا</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DA%A9"><span style="color: #0000ff;"><img class="alignnone wp-image-120585 size-full" title="شعر در مورد کمک" src="http://img.bisms.ir//2017/08/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-کمک.jpg" alt="شعر در مورد کمک" width="400" height="400"></span></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/sms/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%B9%D8%B1/"><strong>اشعار زیبا</strong></a></span> را در مورد کمک برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید<span id="more-64192"></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">سعیم این است که در آتش اندیشه چو عود</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> خویشتنِ سوخته ام تا به جهان بو برود</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-کمک">شعر در مورد کمک به دیگران</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">گیرم نشاط و شادی دنیا را &nbsp;&nbsp; &nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یک سر به دامن دل من ریزند </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">آیا در آن زمان که بخندم شاد &nbsp;&nbsp; &nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">لرزان لبی ز ناله نخواهد سوخت؟ </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">طفلی درون کلبه تنگی سرد &nbsp;&nbsp; &nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">با مادری گرسنه نمی لرزد؟ </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">آخر کنار حسرت و رنج ای دوست &nbsp;&nbsp; &nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">فارغ کجا توان شد و خوش خندید؟ </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">آن اشک را چگونه نباید دید؟ &nbsp;&nbsp; &nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/model-tub" title="وان" target="_blank" class="csslink">وان</a> ناله را چگونه توان نشنید؟</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/father-about-poems/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر پدر , شعر در مورد پدر , شعر درباره پدر , شعر در وصف پدر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر پدر , شعر در مورد پدر , شعر درباره پدر , شعر در وصف پدر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-کمک">شعری در مورد کمک به دیگران</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">اگر نفع کس در نهاد تو نیست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">چنین گوهر و سنگ خارا یکی است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">غلط گفتم ای یار شایسته خویکه نفعست در آهن و سنگ و روی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">چنین آدمی مرده به ننگ رکه بر وی فضیلت بود سنگ را</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1/" rel="شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-کمک">شعر در مورد كمك به دیگران</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">اَلا گر طلبکار اهل دلی &nbsp;&nbsp; &nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ز خدمت مکن یک زمان غافلی </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">به حال دل خستگان درنگر &nbsp;&nbsp; &nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">که روزی تو دلخسته باشی مگر </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">درون فروماندگان شاد کن &nbsp;&nbsp; &nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">از روز فروماندگی یاد کن</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر دوست , شعر در مورد دوست , شعر درباره دوست , شعر در وصف دوست" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر دوست , شعر در مورد دوست , شعر درباره دوست , شعر در وصف دوست" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-کمک">شعر درباره کمک به دیگران</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">چو غنچه گرچه فروبستگی است کار جهان &nbsp;&nbsp; &nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تو همچو باد بهاری گِره گشا می باش</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر برادر , شعر در مورد برادر , شعر درباره برادر , شعر در وصف برادر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر برادر , شعر در مورد برادر , شعر درباره برادر , شعر در وصف برادر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-کمک">شعری درباره کمک به دیگران</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تیره روزان جهان را به چراغی دریاب &nbsp;&nbsp; &nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">که پس از مرگ ترا شمع مزاری باشد</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-کمک">شعر درباره ی کمک به دیگران</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خرّم آن کس که در این محنت گاه</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خاطری را سبب تسکین است</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-کمک">شعر کودکانه در مورد کمک به دیگران</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">سحر دیدم درخت ارغوانی &nbsp;&nbsp; &nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کشیده سر به بام خسته جانی </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">به گوش ارغوان، آهسته گفتم &nbsp;&nbsp; &nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بهارت خوش که فکر دیگرانی</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر مهر ماه , شعر در مورد مهر ماه , شعر درباره مهر ماه , شعر در وصف مهر ماه" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر مهر ماه , شعر در مورد مهر ماه , شعر درباره مهر ماه , شعر در وصف مهر ماه" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-کمک">شعر کوتاه در مورد کمک به دیگران</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یکی خار پای یتیمی بِکَند &nbsp;&nbsp; &nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">به <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/tabire-khab" title="خواب" target="_blank" class="csslink">خواب</a> اندرش دید صدر خُجَند </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">همی گفت و در روضه ها می چمید &nbsp;&nbsp; &nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کز آن خار بر من چه <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sms/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%DA%AF%D9%84" title="گل" target="_blank" class="csslink">گل</a> ها دمید</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b9%d8%b4%d9%82/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-کمک">شعر زیبا در مورد کمک به دیگران</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شود جهان لب پر خنده ای اگر مردم &nbsp;&nbsp; &nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کنند دست یکی در گره گشایی هم</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%af%d9%84/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-کمک">شعر سعدی در مورد کمک به دیگران</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">وقتی دستی را به یاری می گیری،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بدان که دست دیگرت در دست خداست…</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%a8-%d8%a8%d8%ae%db%8c%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر" width="380" height="20"></a></p><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b8%d8%b1/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b8%d8%b1/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">آشنایی با خواص سیاه دانه و دیابت از نظر طب سنتی</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%da%a9%d9%86%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%da%a9%d9%86%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">همه چیز در مورد خواص کندر و دیابت برای کاهش و تنظیم قند خون</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%86%db%8c%d8%af%d9%86-%da%af%d9%84/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%86%db%8c%d8%af%d9%86-%da%af%d9%84/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد چیدن گل</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%af%d9%86%d8%ac/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%af%d9%86%d8%ac/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد گنج</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد قانون</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%da%a9%db%8c%d9%85/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%da%a9%db%8c%d9%85/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد حکیم</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b0%d8%ba%d8%a7%d9%84/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b0%d8%ba%d8%a7%d9%84/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد ذغال</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%af%d9%86%d8%a8%d8%af/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%af%d9%86%d8%a8%d8%af/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد گنبد</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%da%a9%d8%a7%db%8c%d8%aa/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%da%a9%d8%a7%db%8c%d8%aa/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد حکایت</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد فیلم</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد دستشویی</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد دست گرفتن</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%da%af%d9%84-%da%af%d8%a7%d9%88%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%da%af%d9%84-%da%af%d8%a7%d9%88%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">تاثیر خوردن گل گاوزبان در هفته آخر بارداری چیست</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%b9%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%85-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%84%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%da%af/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%b9%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%85-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%84%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%da%af/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">علایم بیماری و درمان آلرژی و حساسیت به گلوتن چیست</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد گیلان</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d9%86%d8%af/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d9%86%d8%af/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد دستبند</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%af%d9%85%d8%b4%d8%af%d9%87/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%af%d9%85%d8%b4%d8%af%d9%87/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد گمشده</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%86%db%8c%d9%be%d8%b3/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%86%db%8c%d9%be%d8%b3/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد چیپس</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد روز دانش آموز</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد دشنام</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><p style="text-align: left;"><br></p><p><br></p> text/html 2018-09-08T16:05:34+01:00 modiriyat91.mihanblog.com مسعود هاشمی دلایل و عوارض اسهال خونی چیست و درمان آن http://modiriyat91.mihanblog.com/post/224 <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/اسهال-خونی-چیست-و-درمان-آن/">اسهال خونی چیست</a></span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/diarrhea" title="اسهال" target="_blank" class="csslink">اسهال</a> خونی چیست ,<a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/bloody-diarrhea" title="اسهال خونی" target="_blank" class="csslink">اسهال خونی</a> چیست,اسهال خونی نشانه چیست,علت اسهال خونی چیست,دلیل اسهال خونی چیست,اسهال خونی علامت چیست,اسهال خونی از چیست,اسهال خونی کودکان چیست,دلایل اسهال خونی چیست,علل اسهال خونی چیست,علت اسهال خونی چیست؟,اسهال خونی نشانه چیست,اسهال خونی از چیست</span></p> <p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.jesarat.com/اسهال-خونی-چیست-و-درمان-آن/"><span style="color: #0000ff;"><img class="aligncenter wp-image-152266 size-full" title="اسهال خونی چیست" src="http://img.bisms.ir/2018/05/اسهال-خونی-چیست-و-درمان-آن.jpg" alt="اسهال خونی چیست" width="400" height="400"></span></a></strong></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">توضیحاتی در مورد اسهال خونی چیست</span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">اسهال حالتی است که در آن فعالیتهای روده (مدفوع) سفتی خود را از دست داده و شل و آبکی می‌شود. بیماری اسهال براساس علتهای ایجاد آن عبارتند از: – اسهال وبایی: زمانیکه علت اسهال خونی بیماری <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/cholera" title="وبا" target="_blank" class="csslink">وبا</a> باشد. در بیماری وبا مدفوع همراه با خون دفع میشود. در این نوع اسهال التهاب مخاط روده بزرگ باعث انتقال خون، مخاط و مایعات در مدفوع می شود. اسهال کلری: یک نوع اسهال شدید و آبکی می باشد. علت اسهال کلری، اختلال در تبادل بی کربنات کلر در قسمت پایینی روده است و با مدفوع بیش از حد کلر روبرو می باشیم. اسهال لینتریکک در این نوع اسهال، مدفوع حاوی موادغذایی هضم نشده می باشد. اسهال اسمزی: علت اسهال اسمزی، ناشی از ناتوانی جذب برخی مواد مغذی از قبیل قندها، منیزیوم، سولفات و فسفات می‌باشد. آب، بوسیله این مواد جذب نشده، به روده کشیده می‌شود و باعث شل شدن مدفوع می‌شود. اسهال تابستانی: در کودکان در گرمای شدید تابستان، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/acute-diarrhea" title="اسهال حاد" target="_blank" class="csslink">اسهال حاد</a> رخ می دهد. اسهال مسمومیت: سموم باعث ترشح آب و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/table-salt" title="نمک" target="_blank" class="csslink">نمک</a> در مدفوع می گردند. سموم خارجی از قبیل سم باکتری ویبریوکلرا و اشرشیاکلی، علت اسهال آبکی حجیم هستند. اسهال مسافرتی: در مسافرت و به خصوص بازدید از مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر که وضع بهداشت مناسب ندارند، این نوع اسهال رخ می دهد. اسهال غیرواقعی: علت اسهال‌های غیر واقعی، ناشی از مصرف بیش از اندازه ملین ها می باشد. اسهال میکروبی: علت این نوع اسهال عموما ویروسها، میگروبها و انگلهای دستگاه گوارش هستند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/اسهال-خونی-چیست-و-درمان-آن/">اسهال خونی چیست</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">اسهال خونی اختلال روده‌های بزرگ است که توسط میکروارگانیسم‌های بیماریزا ایجاد میشود. در این بیماری میل دائم برای دفع مدفوع وجود دارد. در اسهال خونی، اسهال شدید وجد ندارد اما غالبا بلغم و خون به همراه مقدار کمی مدفوع وجود دارد. زمانی که اسهال خونی ایجاد میشود، زخمهای درون روده بزرگ، باعث تحریک دائمی روده میگردند. در اسهال خونی قبل از نیاز به تخلیه مدفوع، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/bellyache" title="دل پیچه" target="_blank" class="csslink">دل پیچه</a> و درد در ناحیه شکم ایجاد میگردد. مقدار کمی مدفوع و تکه های زخم به عنوان بلغم و خون خارج میشود. علت اسهال خونی و شدت آن بسته به نوع و شدت بیماری میتواند حاد یا مزمن باشد. در موارد حاد خروج مدفوع به سختی و همراه با دفع مقدار زیادی بلغم انجام میگیرد. همچنین زمانی که علت اسهال خونی، میکروبها باشند همراه آن نیز <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/fever" title="تب" target="_blank" class="csslink">تب</a> وجود دارد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/اسهال-خونی-چیست-و-درمان-آن/">شایع ترین نشانه اسهال خونی چیست</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">اسهال خونی شایع ترین نشانه بیماری های التهابی روده است که در صورت درمان نشدن و یا اقدام به خوددرمانی در درازمدت باعث ابتلا به <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/cancer" title="سرطان" target="_blank" class="csslink">سرطان</a> روده بزرگ می شود. بیماری های التهابی روده باعث تحریک روده بزرگ می شود و شامل دو نوع بیماری کرون و کولیت اولسروز است که هر کدام نوع خاصی از روده را درگیر می ‌کند. شایع ترین نشانه بیماری التهابی روده ،علائم گوارشی مانند اسهال خونی، درد شکم، بی اشتهایی و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C" title="کم خونی" target="_blank" class="csslink">کم خونی</a> است اما در 10 درصد موارد ممکن است بیمار قبل از بروز علائم گوارشی دچار درد و تورم مفاصل مختلف بدن خصوصاً در ناحیه گردن و کمر شود.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">مهمترین عوامل اسهال خونی</span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"> بی‌احتیاطی‌های تغذیه‌ای تغییرات آب و هوایی غذاهای فاسد خوردن ترکیبات ناسازگار تغذیه‌ای با همدیگر زندگی شتابزده محیط زیست ناسالم</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">اسهال خونی و آبلیمو</span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">آب دو عدد لیمو را به یک لیوان آب اضافه کرده و همراه با نمک معدنی و شکر برای طعم دادن، 3 تا 4 بار در روز بخورید. این روش ساده‌ترین و بهترین شیوه درمان اسهال خونی در طب سنتی است.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">اسهال خونی و تخم شنبلیله</span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یک قاشق غذاخوری <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/fenugreek-seed" title="تخم شنبلیله" target="_blank" class="csslink">تخم شنبلیله</a> را آسیاب کنید و به کناری بگزارید. یک چهارم قاشق غذاخوری از این پودر را با یک فنجان ماست تازه که دو تا سه مرتبه در روز خورده شود. بلغم را از مدفوع پاک میکند. یک قاشق غذاخوری شیره برگ شنبلیله که با 1 تا 2 عدد <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/" title="کشمش سیاه" target="_blank" class="csslink">کشمش سیاه</a> خورده شود نیز اسهال خونی را تسکین میدهد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">اسهال خونی و پرتقال</span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یک قاشق غذاخوری پوست خشک شده <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/orange" title="پرتقال" target="_blank" class="csslink">پرتقال</a> را بکوبید و آسیاب کنید تا پودر شود. به آن یک قاشق غذاخوری هسته <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/raisin" title="کشمش" target="_blank" class="csslink">کشمش</a> بزرگ سیاه اضافه کنید. بخش میوه‌ای کشمش طبع ملین دارد و حال آنکه هسته‌های آن چنان خاصیتی ندارند. هسته را پودر کنید و آن را به پوست پرتقال خشک که آسیاب کرده‌اید، اضافه کنید. یک قاشق غذاخوری از این مخلوط را یکبار در روز و به مدت 3 تا 4 روز بخورید. این ترکیب زخمهای موجود در روده ها را التیام بخشیده و از خروج بلغم در مدفوع جلوگیری میکند.</span></p> text/html 2018-09-03T11:17:01+01:00 modiriyat91.mihanblog.com مسعود هاشمی مشخصات و ویژگی های خارپشت http://modiriyat91.mihanblog.com/post/223 <div align="center"><a href="http://modiriyat91.mihanblog.com/post/223" target="" title=""><b> مشخصات و ویژگی های خارپشت</b></a><br><br>√ برخی جگن ها بیش از 30 هزار خار در بدن خود دارند. √ جوجه تیغی نمی تواند ساقه های آنها را ساقه کند، اما وقتی که شکارچیان را لمس می کنند، این خار ها به راحتی آزاد می شوند. √ جانشین جدید از خار های از دست رفته. √ سطوح حیواناتی است که در شب کار می کنند. این بدان معنی است که آنها در طول روز و در شب بخوابند. Ö جغد از پاهای محکم و چنگال منحنی خود برای حرکت درخت استفاده می کنند. آنها بسیار درست هستند √ آنها می توانند به تنهایی یا در گروه های کوچک تا 6 عضو زندگی کنند. √ در طی فصل جفت گیری، زنان شروع به تماس با مردان نزدیک می کنند. √Coots معمولا دو فرزند را می کشد و شما هر دو آنها را به مراقبت از نوزادان خود ندارید. √ جوجه تیغی ها با خار های نرم افزاری متولد شده اند. خار خار نرم برای چند ساعت سخت می شود. √ مجسمه یجی یانگ پس از چند ماه از پدر و مادر خود جدا می شود و زندگی انفرادی خود را آغاز می کند. ✓ آمریکایی های قدیمی در گذشته استفاده از جوجه تیغی برای تزئین خود. آنها همچنین از جوجه تیغی به عنوان منبع غذایی استفاده کردند. √ زنده ماندن می تواند برای 15-18 سال زندگی کند. √ در ایران، چهار نوع از گونه های یهودیان از جمله نیمکره شرقی، خار های بیابان، جوجه تیغی و جوجه تیغی عجب وجود دارد.<br>گونه های مختلف جگوج<br><br>جنس Jvjhtyghyhay آفریقایی جوجه تیغی Chharangshty، جوجهتیغیهای آفریقایی albiventris شمال آفریقا خارپشت، جوجهتیغیهای آفریقایی algirus جوجه تیغی آفریقای جنوبی، جوجهتیغیهای آفریقایی frontalis جوجه تیغی سومالی، جوجهتیغیهای آفریقایی sclateri جنس Jvjhtyghyhay Gvshkvchk آمور خارپشت، جوجهتیغیهای گوشکوچک amurensis خارپشت سینهسفید، جوجهتیغیهای گوشکوچک concolor خارپشت اروپایی، جوجهتیغیهای گوشکوچک europaeus جوجه تیغی Synhsfyd شمالی، Erinaceus roumanicus خانواده Hemiechinus auritus، Hemiechinus auritus، Hemiechinus collaris، Hemiechinus colaris، Mescheinus dauuricus، Hawthorn Hugh، Mesechinus hughi، خارپشت، خارپشت، خارپشت ماه، پرچم سیاه Paraechinus aethiopicus Brandt، Paraechinus hypomelas پرکاپین هندی، Paraechinus micropus Porcupine Shkemberhnh، Paraechinus nudiventris<br>خوراک جوجه تیغی<br><br>آهن ربا در تمام طول روز خواب میبیند، در شبها آنها برای خوردن غذا، حتی گاهی نیم مایلی از غذا، میروند. جوجه تیغی عمدتا گیاهخواری است و غذای اصلی آن حشرهکشهایی نظیر حشرات و لاروها و حلزونها و کرمهای خاکی آنها است. گاهی اوقات آنها بر روی مهره های کوچک مانند قورباغه، موش و مارمولک، تخم مرغ پرندگان و نیز غذاهای گیاهی مثل ریشه چمن، میوه ها و قارچ ها تغذیه می کنند. مردم شاداب به طور عمده با کمک بویایی غذای خود را پیدا می کنند. جوجه ها در مقایسه با اندازه آنها بسیار غذا می خورند. در زمستان سرد، زمانی که دیگر مواد غذایی دیگر در دسترس نیست، آنها زمستان و استفاده از ذخیره سازی چربی است که آنها را در فصل گسترده ای ذخیره کنید. جوجه تیغی دارای بسیاری از دشمنان طبیعی مانند شیطانی، به خصوص جغدها، خرس ها، روباه ها، گرگ ها، گورها و خرگوش ها است، اما جادوگری برای دشمنان طبیعی بسیار شبیه است. شهبوف یکی از شکارچیان است که شکار جوجه تیغی را اداره کرده است. در بریتانیا، قبر، دشمن اصلی طبیعی جوزا است، و مشاهده شده است که جمعیت جغد در مناطقی که جمعیت قبر فراوان است کم است.</div> text/html 2018-04-30T00:18:35+01:00 modiriyat91.mihanblog.com مسعود هاشمی شعر در مورد تقلید کورکورانه http://modiriyat91.mihanblog.com/post/222 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-شعر-در-مورد-تقلید-کورکورانه">شعر در مورد تقلید کورکورانه</a></strong></span></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شعر در مورد تقلید کورکورانه ,شعر درباره تقلید کورکورانه,شعر برای تقلید کورکورانه,شعر در باره تقلید کورکورانه,شعر با تقلید کورکورانه,شعر درمورد تقلید کورکورانه,شعر با کلمه تقلید کورکورانه,شعر با کلمه ی تقلید کورکورانه,شعری در مورد تقلید کورکورانه,شعری درباره تقلید کورکورانه,شعر درباره ی تقلید کورکورانه,شعر کودکانه در مورد تقلید کورکورانه,شعر مفهومی در مورد تقلید کورکورانه,شعرهای کودکانه در مورد تقلید کورکورانه</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><a style="color: #0000ff;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-شعر-در-مورد-تقلید-کورکورانه"><img class="alignnone wp-image-148497 size-full" title="شعر در مورد تقلید کورکورانه" src="http://img.bisms.ir/2018/04/گلچین-شعر-در-مورد-تقلید-کورکورانه.jpg" alt="شعر در مورد تقلید کورکورانه" width="400" height="400"></a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/sms/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%B9%D8%B1/">اشعار زیبا</a></strong></span> را در مورد تقلید کورکورانه برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید<span id="more-64192"></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تو چون موری</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> و این راهست همچون موی بت رویان</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مرو زنهار </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بر تقلید و بر تخمین و بر عمیا</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-شعر-در-مورد-تقلید-کورکورانه">شعر در مورد تقلید کورکورانه</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خلق را تقلیدشان بر باد دارد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">که دو صد لعنت بر این تقلید باد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خاصه تقلید چنین بی حاصلان</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خشم ابراهیم با برآ فلان</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-شعر-در-مورد-تقلید-کورکورانه">شعر درباره تقلید کورکورانه</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">احمقانه ترین توجیه </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">و خطرناک ترین</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> بهانه برای قانع کردن خود ،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> این جمله است : </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">همه این جورند</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-شعر-در-مورد-تقلید-کورکورانه">شعر برای تقلید کورکورانه</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">چشم دارى تو، به چشم خود نگر</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> منگر از چشم سفیهى بى‏خبر</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> گوش دارى تو، به گوش خود شنو </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">گوش گولان را چرا باشى گرو؟ </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بى‏ ز تقلیدى نظر را پیشه کن </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">هم به راى و عقل خود اندیشه کن</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-شعر-در-مورد-تقلید-کورکورانه">شعر در باره تقلید کورکورانه</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> از ره تقلید نتوان بهره عزت گرفت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> نشه جمعیت گوهر نباشد ژاله را</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> در تب عشقم سپندی گر نباشد گو مباش</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> از نفس بر روی آتش می نهم تبخاله را</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-شعر-در-مورد-تقلید-کورکورانه">شعر با تقلید کورکورانه</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> طبع سرکش تا کجا تقلید همواری کند </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">سخت دشوار است دادن آب گوهر تیغ را</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> از هنر آئینه مقدار هر کس روشن است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> رشته شمع است (بیدل) موج جوهر تیغ را</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-شعر-در-مورد-تقلید-کورکورانه">شعر درمورد تقلید کورکورانه</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> تقلید فقر نتوان در جاه پیش بردن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> بحر از گهر چه نازد بر راحت کرانها</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> جائی نمیتوان برد فریاد بی رواجی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> کشتی&nbsp; شکست تاجر تا تخته شد دکانها</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-شعر-در-مورد-تقلید-کورکورانه">شعر با کلمه تقلید کورکورانه</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> طبع دون از ره تقلید به نیکان نرسد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> پای اگر خواب کند چشم نخوانند او را </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">هستی تیره دلان جمله بخواری گذرد </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">سایه دایم بسر خاک کشد گیسو را</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-شعر-در-مورد-تقلید-کورکورانه">شعر با کلمه ی تقلید کورکورانه</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> آفت ممسک بود تقلید ارباب کرم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> کاغذ ابری کجا چون ابر برمیدارد آب</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> زندگانی هم نماند آنجا که افسرد اعتبار</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> در شکست رنگ گلها بال و پر میدارد آب</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-شعر-در-مورد-تقلید-کورکورانه">شعری در مورد تقلید کورکورانه</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> (بیدل) تو جنونی کن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> و زین ورطه بدر زن </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">عالم همه زندانی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> تقلید و رسوم است</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-شعر-در-مورد-تقلید-کورکورانه">شعری درباره تقلید کورکورانه</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> زانک تقلید آفت هر نیکویست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> که بود تقلید اگر کوه قویست </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">گر ضریری لمترست و تیز خشم </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">گوشت پاره ش دان چو او را نیست چشم</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-شعر-در-مورد-تقلید-کورکورانه">شعر درباره ی تقلید کورکورانه</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> دین تو به تقلید پذیرفته ای </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دین به تقلید بود سرسری</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> لاجرم از بیم که رسوا شوی </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">هیچ نیاری که به من بگذری</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-شعر-در-مورد-تقلید-کورکورانه">شعر کودکانه در مورد تقلید کورکورانه</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> میان عاقلان تقلید باشد </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">میان عاشقان توحید باشد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> ز عشاقان شنیدم سر توحید </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">گذشتم از میان عقل و تقلید</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-شعر-در-مورد-تقلید-کورکورانه">شعر مفهومی در مورد تقلید کورکورانه</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> سجود اهل دید از دل باشد </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">سجود دیگران تقلید باشد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> تو سجده آنچنان کن آن دلی را </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">که سجده بود آخر دم علی را</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-شعر-در-مورد-تقلید-کورکورانه">شعرهای کودکانه در مورد تقلید کورکورانه</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> هرگاه که بینی دو سه سرگردانرا </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">عیب ره مردان نتوان کرد آنرا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> تقلید دو سه مقلد بی معنی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> بدنام کند ره جوانمردان را</span></p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-شعر-در-مورد-تقلید-کورکورانه">شعر در مورد تقلید کورکورانه</a></strong></span></h1> <p>بیشتر بخوانید :</p> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-جیب">شعر در مورد جیب</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-پختگی">شعر در مورد پختگی</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ab%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%82%d8%af%d9%85%db%8c/">شعر در مورد ثابت قدمی</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%b4%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%db%8c/">شعر در مورد بشر دوستی</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86/">شعر در مورد بین الحرمین</a></span></strong></h2> </div> text/html 2018-03-16T02:25:35+01:00 modiriyat91.mihanblog.com مسعود هاشمی فواید تخم بلدرچین http://modiriyat91.mihanblog.com/post/221 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">خواص و <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/فواید-تخم-بلدرچین-برای-بینایی/">فواید تخم بلدرچین</a> برای تقویت بینایی کودکان</span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">فواید تخم بلدرچین,تخمه بلدرچین,تخمه بلدرچین,خواص تخم بلدرچین,تخمه مرغ بلدرچین,فواید تخمه بلدرچین,خواصه تخمه بلدرچین,خواص تخمه بلدرچین,خواص تخمه مرغ بلدرچین , فواید تخم بلدرچین برای مو , فواید تخم بلدرچین برای پوست , فواید تخم بلدرچین بدن<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/فواید-تخم-بلدرچین-برای-بینایی/"><img class="alignnone wp-image-144313 size-full" title="فواید تخم بلدرچین , تخمه بلدرچین , تخمه بلدرچین , خواص تخمه بلدرچین" src="http://img.bisms.ir/2018/03/فواید-تخم-بلدرچین-1.jpg" alt="فواید تخم بلدرچین , تخمه بلدرچین , تخمه بلدرچین , خواص تخمه بلدرچین" width="360" height="296"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از سایت جسارت به خواص و فواید تخم بلدرچین برای تقویت بینایی کودکان می پردازیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">تخم بلدرچین به علت نداشتن کلسترول ، قابل مصرف برای تمام افرادی است که مصرف تخم مرغ برایشان منع شده است. اگر به دنبال یک ماده غذایی با ارزش و سالم هستید تخم بلدرچین مصرف کنید. تخم بلدرچین نسبت به تخم مرغ ، 5 برابر فسفر، 7برابر آهن، 6برابر ویتامینB12 و 15 برابر ویتامینB2 دارد (هرچند اندازه ی یک تخم مرغ حدود 5 برابر تخم بلدرچین است).</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/فواید-تخم-بلدرچین-برای-بینایی/">فواید تخم بلدرچین</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تخم بلدرچین نسبت به تخم مرغ ، ۵ برابر فسفر، ۷برابر آهن، ۶برابر ویتامینB12&nbsp; و ۱۵ برابر ویتامینB2&nbsp; دارد (هرچند اندازه ی یک تخم مرغ حدود ۵ برابر تخم بلدرچین است)..تخم بلدرچین منبع غنی اسید چرب امگا۳ است که برای تقویت هوش و حافظه بسیار مفید می­باشد.&nbsp; ۱۰۰ گرم تخم بلدرچین۱۵۸ کیلوکالری انرژی تولید می‌کند. کلسترول در تخم بلدرچین نسبت به تخم مرغ بسیار کمتر است. ازآنجایی که بلدرچین در برابر بیماری های مختلف بسیار مقاومتر از مرغ است، پرورش بلدرچین بدون استفاده از هیچ گونه دارو و آنتی بیوتیکی انجام می شود، بنابراین گوشت و تخم بلدرچین محصولاتی کاملا ارگانیک و سالم هستند که هیچ گونه ذخیره ی داروئی مضر برای مصرف کننده در بافت خود ندارند.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/فواید-تخم-بلدرچین-برای-بینایی/"><img class="alignnone wp-image-144314 size-full" title="فواید تخم بلدرچین , تخمه بلدرچین , تخمه بلدرچین , خواص تخمه بلدرچین" src="http://img.bisms.ir/2018/03/%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%86-2.jpg" alt="فواید تخم بلدرچین , تخمه بلدرچین , تخمه بلدرچین , خواص تخمه بلدرچین" width="360" height="360"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">تخم بلدرچین منبع غنی اسید چرب امگا3 است که برای تقویت هوش و حافظه بسیار مفید می­باشد.&nbsp; کلسترول در تخم بلدرچین نسبت به تخم مرغ بسیار کمتر است. ازآنجایی که بلدرچین در برابر بیماریهای مختلف بسیار مقاومتر از مرغ است، پرورش بلدرچین بدون استفاده از هیچ گونه دارو و آنتی بیوتیکی انجام می شود، بنابراین گوشت و تخم بلدرچین محصولاتی کاملا ارگانیک و سالم هستند که هیچ گونه ذخیره ی داروئی مضر برای مصرف کننده در بافت خود ندارند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/فواید-تخم-بلدرچین-برای-بینایی/">تخمه بلدرچین</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تقویت بینایی&nbsp; در تخم بلدرچین مقدار بسیار زیادی ویتامین A نهفته است که به سلامت چشم ها و تقویت بینایی کمک می کند. فعالیت آنتی اکسیدانی ویتامین آ به کاهش دژنراسیون ماکولای چشم و پیشگیری از پیشرفت آب مروارید کمک می کند که این ها موجب می شود شما به مدت طولانی تری بهتر ببینید! تحریک رشد&nbsp; درست مانند تخم مرغ،تخم بلدرچین نیز یک منبع غنی پروتئین در رژیم غذایی است که برای بسیاری از فرایندهای بدن ما لازم است. پروتئین ها به اجزای تشکیل دهنده شان شکسته می شوند و در بدن دوباره برای ساخت سلول ها، بافت ها، ماهیچه ها، استخوان ها و رگ های خونی استفاده می شوند. پروتئین های موجود در تخم بلدرچین به رشد و نمو طبیعی و سلامت بدن کمک می کنند. </span></p> <p>بیشتر بخوایند :</p> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/egg/">تخم مرغ و خواص آن</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/kebab-quails/">کباب بلدرچین</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/food-quail/">خوراک بلدرچین</a></span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/فواید-تخم-بلدرچین-برای-بینایی/"><img class="alignnone wp-image-144315 size-full" title="فواید تخم بلدرچین , تخمه بلدرچین , تخمه بلدرچین , خواص تخمه بلدرچین" src="http://img.bisms.ir/2018/03/%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%86-3.jpg" alt="فواید تخم بلدرچین , تخمه بلدرچین , تخمه بلدرچین , خواص تخمه بلدرچین" width="360" height="270"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">&nbsp;تخم بلدرچین باعث ایجاد متابولیسم بهینه در سلول­های بدن می شود. وبهترین نوع پروتئین و چربی را دارد. تخم بلدرچین برای با هوش شدن جنین در دوران بارداری بسیار موثر است. تخم بلدرچین موجب بهبود اشتها در اطفال کم اشتها شده ومناسب برای سنین رشد کودکان ونوجوانان می­باشد. تخم بلدرچین به تنظیم سیکل خواب کمک می­کند. تخم بلدرچین سبب افزایش مقاومت کلی بدن می­شود. تخم بلدرچین در تنظیم سیستم عصبی، قلبی و گوارشی و درمان بیماری تشنج موثر است.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/فواید-تخم-بلدرچین-برای-بینایی/">تخمه بلدرچین</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کاهش فشار خون&nbsp; پتاسیم و تعداد زیادی ماده ی معدنی دیگر در تخم بلدرچین یافت می شود. با این که اثرات محافظتی قلبی عروقی تخم بلدرچین هنوز تحت بررسی است اما وجود پتاسیم به معنای توانایی کاهش فشار خون است. این ماده ی معدنی همچنین به عنوان گشادکننده ی عروق، کاهش آسیب و استرس بر روی شریان ها و رگ های خونی شناخته می شود. جالب است بدانید که مقدار پتاسیم تخم بلدرچین بسیار بالاتر از تخم مرغ های معمولی است. پاکسازی بدن&nbsp; سم زدایی از بدن بسیار مهم است؛ مخصوصاً در دنیایی که سرشار از سموم و عناصر سنگین و آلودگی هاست. مطالعات نشان داده است که افزایش این تخم بلدرچین ها به رژیم غذایی افراد می تواند به عنوان یک عنصر سم زدا عمل کرده و به پاکسازی عروق خونی و کاهش اندازه ی سنگ های کلیوی و کیسه صفرا کمک کند. </span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/فواید-تخم-بلدرچین-برای-بینایی/"><img class="alignnone wp-image-144316 size-full" title="فواید تخم بلدرچین , تخمه بلدرچین , تخمه بلدرچین , خواص تخمه بلدرچین" src="http://img.bisms.ir/2018/03/%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%86-4.jpg" alt="فواید تخم بلدرچین , تخمه بلدرچین , تخمه بلدرچین , خواص تخمه بلدرچین" width="360" height="245"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">تخم بلدرچین برای افراد مسن بسیار مفید است و سبب استحکام عضلات و استخوان ها می­شود. تخم بلدرچین سبب بهبود میل و توان جنسی می­شود. تخم بلدرچین حساسیت ایجاد نمی­کند. جذب ویتامینهای بدن با افزایش سن بسیار کم می­شود از این رو مصرف روزانه تخم بلدرچین به افراد بالای 40 سال، برای بالا بردن مواد معدنی و ویتامینهای بدن و جلوگیری از کارافتادگی زودرس و پیشگیری از سرطان توصیه می­شود. تخم بلدرچین در افراد پیر و مسن سبب تجدید قوای از دست رفته خواهد شد. در چین و ژاپن، بچه ها هر روز قبل از رفتن به مدرسه یک تخم بلدرچین (بمب ویتامینی) بصورت خام مصرف می کنند.<br> </span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/فواید-تخم-بلدرچین-برای-بینایی/">خواص تخمه بلدرچین</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">پیشگیری از بیماری های مزمن&nbsp; لیست بلند بالای مواد معدنی و ریزمغذی های موجود در این تخم مرغ های کوچک، و همچنین تأمین ۶ گرم پروتئین در هر واحد، از آن یک منبع خوب برای داشتن روحیه و انرژی صبحگاهی ساخته است.&nbsp; از آن جایی که بدن ما دائم در معرض رادیکال های آزادِ مسبب بیماری های مزمن و سرطان است، آنتی اکسیدان ها از اجزای حیاتی برای سلامت انسان ها به شمار می روند.تخم بلدرچین سرشار از ویتامین های C و A است که به خنثی کردن این رادیکال های آزاد به منظور حفظ و ارتقای سلامت بدن بسیار کمک می کند. تسکین آلرژی&nbsp; تخم بلدرچین به طور طبیعی دارای مقدار زیادی پروتئین اووموکوئید است که در بدن به عنوان یک ضدآلرژی طبیعی ایفای نقش می کند. بنابراین اگر شما از احتقان، التهاب و دیگر علائم واکنش های آلرژیک رنج می برید، مصرف تخم بلدرچین می تواند به شما کمک کند تا به حالت طبیعی خود برگردید.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/فواید-تخم-بلدرچین-برای-بینایی/"><img class="alignnone wp-image-144317 size-full" title="فواید تخم بلدرچین , تخمه بلدرچین , تخمه بلدرچین , خواص تخمه بلدرچین" src="http://img.bisms.ir/2018/03/%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%86-5.jpg" alt="فواید تخم بلدرچین , تخمه بلدرچین , تخمه بلدرچین , خواص تخمه بلدرچین" width="360" height="267"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">تخم بلدرچین برای درمان بیماری های کبدی، کلیوی، کم خونی، آسم، سل، ناتوانی جنسی، استرس و بازسازی بدن پس از جراحی یا زایمان توصیه می­شود. مصرف تخم بلدرچین در مادران شیرده باعث منظم شدن سیستم عصبی، قلبی و گوارشی بدن و افزایش شیر می­شود. مصرف تخم بلدرچین به دلیل حجم کم و میزان بالای پروتئین آن برای ورزشکاران بخصوص بدنسازان عزیز توصیه می­شود. تخم بلدرچین به دلیل کامل بودن و نداشتن هیچ تاثیر سوئی بر شیر خواران به عنوان بهترین مکمل دوران شیردهی توصیه می­شود. ماسک سفیده تخم بلدرچین همراه عسل (برای پوستهای چرب و زرده با عسل برای پوستهای خشک) باعث طراوت و شادابی و رفع چین و چروک و لکه­های پوست می­شود.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/فواید-تخم-بلدرچین-برای-بینایی/">تخمه مرغ بلدرچین</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">افزایش متابولیسم بدن&nbsp; مقدار مناسبی از ویتامین های گروه B که در تخم بلدرچین وجود دارد به افزایش فعالیت متابولیکی بدن با تنظیم عملکردهای آنزیمی و هورمونی کمک می کند. برای اطمینان از این که بدنتان سوخت و ساز مناسبی دارد می توانید از تخم بلدرچین های خوشمزه بهره ی کافی ببرید. افزایش سطح انرژی بدن&nbsp; لیست بلند بالای مواد معدنی و ریزمغذی های موجود در این تخم مرغ های کوچک، و همچنین تأمین ۶ گرم پروتئین در هر واحد، از آن یک منبع خوب برای داشتن روحیه و انرژی صبحگاهی ساخته است. این میزان پروتئین و مواد معدنی برای کسانی که احساس وابستگی به کافئین برای تأمین انرژی بدنشان می کنند، بسیار مناسب است.</span></p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/فواید-تخم-بلدرچین-برای-بینایی/">فواید تخم بلدرچین</a></strong></span></h1> <p>بیشتر بخوایند :</p> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/quail-sleep">تعبیر خواب بلدرچین</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/کاربرد-خواص-تخم-بلدرچین-در-بارداری/">خواص تخم بلدرچین</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/quail-eggs/">تخم بلدرچین</a></span></strong></h2> </div> text/html 2018-02-26T11:20:37+01:00 modiriyat91.mihanblog.com مسعود هاشمی جوانه ماش http://modiriyat91.mihanblog.com/post/220 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">طرز تهیه و خواص <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-جوانه-ماش">جوانه ماش</a> و لاغری و در دوران بارداری و کودکان<br> </span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com">سایت جسارت</a></span></strong> به طرز تهیه و <strong><span style="color: #ff0000;">خواص جوانه ماش</span></strong> و لاغری و در دوران بارداری و برای کودکان می پردازیم امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروروان گرامی قرار گیرد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>جوانه ماش پر خاصیت را چقدر می شناسید؟</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #ff0000;"><strong>جوانه ماش</strong></span> سرشار از مواد مغذی بوده و انرژی‌زای واقعی است.بهتر است بدانید <strong><span style="color: #ff0000;">جوانه‌ ماش</span></strong> ترد و خوشمزه بوده و طعم آن کمی شیرین است و هضم آن نسبت به ماش پخته شده راحت‌تر صورت می‌گیرد و دارای خواص بیشتری نسبت به ماش است و همین امر این جوانه را منحصربفرد کرده است<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-جوانه-ماش"><img class="alignnone wp-image-19387 size-full" title="جوانه ماش ، خواص جوانه ماش , جوانه ماش در بارداری , طرز تهیه جوانه ماش" src="http://img.bisms.ir/2015/12/Mung-bean-sproutsbisms.ir-4.jpg" alt="جوانه ماش ، خواص جوانه ماش , جوانه ماش در بارداری , طرز تهیه جوانه ماش" width="350" height="350"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">در واقع چینی‌ها و هندی‌ها از این <strong><span style="color: #ff0000;">جوانه</span></strong> در بسیاری از موارد آشپزی و نیز موارد درمانی بیشتر استفاده می‌کنند.به عنوان مثال برای مصارف درمانی در سم‌زدایی بدن و خاصیت ادرارآور بودن آن استفاده می‌ نمایند.بهتر است بدانید که <span style="color: #ff0000;"><strong>جوانه ماش</strong></span> سرشار از ویتامین c است که این مقدار در<span style="color: #ff0000;"><strong> ماش</strong></span> پخته وجود ندارد. <strong><span style="color: #ff0000;">جوانه ماش</span></strong> انرژی‌زای واقعی بوده و سرشار از مواد مغذی می باشد.<strong><span style="color: #ff0000;">جوانه‌های ماش</span></strong> برعکس دیگر سبزی‌جات که هرچه بیشتر رسیده می‌شوند خواص تغذیه‌ای آن‌ها کاهش می‌یابد، خواص خود <a style="color: #000080;" href="http://www.jesarat.com/%D8%B1%D8%A7/">را</a> تا زمانی که به مصرف برسند حفظ می‌نمایند.<a href="http://www.jesarat.com/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%aa%d9%8a%d9%86-%da%86%d9%8a%d8%b3%d8%aa/">جوانه ی ماش سرشار از لسیتین است</a> و سبب کاهش کلسترول خون نیز می شود در نتیجه به کاهش چربی کبد کمک می کند و از کبدچرب پیشگیری می کند.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-جوانه-ماش"><img class="alignnone wp-image-19388 size-full" title="جوانه ماش ، خواص جوانه ماش , جوانه ماش در بارداری , طرز تهیه جوانه ماش" src="http://img.bisms.ir//2015/12/Mung-bean-sproutsbisms.ir-1.jpg" alt="جوانه ماش ، خواص جوانه ماش , جوانه ماش در بارداری , طرز تهیه جوانه ماش" width="350" height="350"></a><br> <span style="color: #000080;"> واقعیت این است که <span style="color: #ff0000;"><strong>جوانه‌ها</strong></span>، غنی‌ترین منبع آمینواسیدها (برای پروتئین)، ویتامین‌ها و مواد معدنی به شمار می روند و نیز دارای فیبر خوبی هم هستند. <strong><span style="color: #ff0000;">جوانه ها</span></strong> شامل انواع ویتامین‌های (a, b, c, d, e, k)، اسید فولیک و نیز منبع عالی از آهن، پتاسیم، کلسیم،‌ فسفر، منیزیم و روی هستند.قابل ذکر&nbsp; است که خواص تغذیه‌ای <strong><span style="color: #ff0000;">جوانه‌ها</span></strong> نسبت به نوع <strong><span style="color: #ff0000;">جوانه</span></strong> متغیر است. جالب است بدانید <strong><span style="color: #ff0000;">جوانه ماش</span></strong> حاوی فیتوکمیکال‌های استروژن مانندی درون خود موسوم به ایزوفلاوون‌ها است که مصارف درمانی بسیاری دارند.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-جوانه-ماش"><img class="alignnone wp-image-19389 size-full" title="جوانه ماش ، خواص جوانه ماش , جوانه ماش در بارداری , طرز تهیه جوانه ماش" src="http://img.bisms.ir/2015/12/Mung-bean-sproutsbisms.ir-2.jpg" alt="جوانه ماش ، خواص جوانه ماش , جوانه ماش در بارداری , طرز تهیه جوانه ماش" width="350" height="350"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #ff0000;"><strong>روش آماده‌سازی جوانه ماش</strong></span> را یاد بگیرید.در ابتدا <strong><span style="color: #ff0000;">ماش‌ها</span></strong> را خوب بشویید،سپس آن‌ها را درون آب خیس کرده و به مدت 12 ساعت در جای تاریک و خنک بگذارید.سپس آن‌ها را دوباره بشویید و به مدت 12 ساعت دیگر در جای تاریک و خنک قرار دهید.<strong><span style="color: #ff0000;">جوانه‌های ماش</span></strong> پس از 12 ساعت دوم آماده مصرف می شوند.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-جوانه-ماش"><img class="alignnone wp-image-19390 size-full" title="جوانه ماش ، خواص جوانه ماش , جوانه ماش در بارداری , طرز تهیه جوانه ماش" src="http://img.bisms.ir/2015/12/Mung-bean-sproutsbisms.ir-3.jpg" alt="جوانه ماش ، خواص جوانه ماش , جوانه ماش در بارداری , طرز تهیه جوانه ماش" width="350" height="350"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">خواص حبوبات پس از جوانه‌زدن به بیشترین مقدار ممکن می‌رسد. جوانه‌ی حبوبات سرشار از آنزیم‌ها، پروتئین‌ها، ویتامین‌ها و مواد معدنی هستند. هنگامی که از جوانه‌ی حبوبات صحبت می‌کنیم، اغلب <span style="color: #ff0000;"><strong>جوانه‌ی ماش</strong></span> را درنظر می‌آید، که بیش از دیگر جوانه‌ها استفاده می‌شود. اما از تمام حبوبات و دانه‌های دیگر را می‌توان <strong><span style="color: #ff0000;">جوانه</span></strong> تهیه کرد، مثلاً می‌توان از دانه‌ی آلفاآلفا (یونجه)، دانه‌ی آفتابگردان، انواع لوبیا، و <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/chickpea/"><strong>نخود</strong></a></span> استفاده کرد. در فرآیند جوانه‌زدن مواد درون دانه‌ها تغییر می‌کند: نشاسته تبدیل به گلوکز و فروکتوز می‌شود، پروتئین با کمک آنزیم‌های درون دانه، هضم می‌شود و تبدیل به آمینو اسید &nbsp;و پروتئین‌های قابل هضم برای ما در می‌آید، و آب، ویتامین‌ها و مواد معدنی درون دانه افزایش می‌یابد. جوانه‌ی حبوبات قرن‌هاست که به دلیل فواید غذایی و خواص دارویی مورد استفاده قرارمی‌گیرد. جوانه‌ها را می‌توان به صورت خام خورد یا آب آنها را گرفت و یا کمی پخت و سپس میل کرد.</span></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-جوانه-ماش">فواید غذایی جوانه‌ی ماش</a></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">جوانه‌ی حبوبات منبع غنی انرژی و مواد مغذی است. برخلاف سبزیجات که پس از چیده شدن به سرعت خواص غذایی خود را از دست می‌دهند، حبوبات خواص غذایی خود را تا زمان خورده شدن حفظ می‌کنند. جوانه‌های حبوبات بهترین منبع آمینواسیدها (پروتئین)، ویتامین و مواد معدنی و همچنین میزان بالایی فیبر هستند. آنها شامل انواع ویتامین‌های A ، B، C، D، E و K‌ ، اسید فولیک، آهن، پتاسیم، کلسیم، فسفر، منیزیوم و روی هستند. دیگر خواص غذایی بنا به نوع آنها متفاوت است. جالب است که بدانید جوانه‌ی ماش دارای فیتواستروژن (استروژن گیاهی) که ایزوفلاون نامیده می‌شود.</span></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">خواص دارویی جوانه‌ی&nbsp;ماش</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">جوانه‌ی تمام حبوبات دارای مقدار زیادی مواد مغذی، ویتامین، مواد معدنی است، اما در اینجا به طور خاص بر <span style="color: #ff0000;"><strong>خواص جوانه‌ ماش</strong></span> تمرکز می‌کنیم:</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #008000;">کبد</span> : <strong><span style="color: #ff0000;">جوانه ماش</span></strong> منبع غنی لسیتین است و سبب کاهش <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/blood-cholesterol/"><strong>کلسترول خون</strong></a></span> نیز می‌شود در نتیجه به کاهش چربی کبد کمک می‌کند و از کبدچرب پیشگیری می‌کند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #008000;">قلب</span> : &nbsp;استفاده مداوم از <span style="color: #ff0000;"><strong>جوانه‌ی ماش</strong></span> به دلیل دارا بودن لسیتین و فیبر، به کاهش کلسترول LDL کمک می‌کند. کاهش کلسترول برای رگ‌های قلب بسیار مفید است و از تنگی عروق قلب جلوگیری می‌کند که یکی از شایع‌ترین بیماری‌های قلبی است. &nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #008000;">استرس و خستگی</span> : &nbsp;<strong><span style="color: #ff0000;">جوانه‌ی ماش</span></strong> سرشار از انرژی و مواد غذایی است که به رفع نشانه‌ها و علائم <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/stress/"><strong>استرس</strong></a></span> و <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/problems-listlessly/"><strong>خستگی</strong></a></span> روحی و جسمی کمک می‌کند.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C/"><strong>کم خونی</strong></a></span></span>&nbsp;: <strong><span style="color: #ff0000;">جوانه‌ی ماش</span></strong> منبع غنی آهن است که نقش اساسی در ساخت هموگلوبین خون دارد. همچنین سرشار از ویتامینC‌ است که جذب آهن در روده را افزایش می‌دهد، در نتیجه از <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C/"><strong>کم خونی</strong></a></span> حاصل از کمبود آهن جلوگیری می‌کند.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #008000;">یائسگی</span> : &nbsp;<strong><span style="color: #ff0000;">جوانه‌ی ماش</span></strong> حاوی فیتواستروژن است که اثری شبیه به استروژن دارد. به همین دلیل در کاهش نشانه‌های یائسگی در زنان (مانند گرگرفتگی و تپش قلب) &nbsp;مفید واقع می‌شود که در نتیجه‌ی کمبود استروژن است. فیتواستروژن موجود در <strong><span style="color: #ff0000;">جوانه‌ی ماش</span></strong> در به تعویق انداختن پوکی استخوان ناشی از یائسگی نیز نقش دارد.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #008000;">پوست</span> : فیتواستروژن موجود در <strong><span style="color: #ff0000;">جوانه‌ی ماش</span></strong> مانند گیرنده‌های استروژنی پوست عمل می‌کند، و ساخت اسیدهیالورونیک، کولاژن و الاستین موجود در ساختار پوست را افزایش می‌دهد. بنابراین استفاده‌ی منظم از <strong><span style="color: #ff0000;">جوانه‌ی ماش</span></strong> می‌تواند از پیری و خشکی پوست جلوگیری کند.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #008000;">مو و ناخن</span> : شکنندگی مو و ناخن نیز اغلب در نتیجه‌ی کمبود مواد مغذی به ویژه پروتئین، ویتامین و روی است. <strong><span style="color: #ff0000;">جوانه‌ی ماش</span></strong> شامل مقدایر بالایی از این مواد مغذی است و از این رو در پیشگیری و درمان مشکلات مو و ناخن بسیار مفید است.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #008000;">یبوست</span> : <strong><span style="color: #ff0000;">جوانه‌ی ماش</span></strong> به دلیل دارا بودن فیبر فراوان، حرکات روده را بهبود می‌بخشد و اثرات و علائم <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/what-is-constipation-disease/">یبوست</a></strong></span> را از بین می‌برد.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>نکاتی در مورد استفاده از جوانه‌ها :</strong></span></p> <ul><li style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">بیشتر جوانه‌ها را می‌توان به صورت خام مصرف کرد، اگر آنها را می‌پزید، دقت کنید که خیلی پخته نشوند، می‌توانید با حرارت کم تفت دهید یا به مدت کوتاهی بخارپز کنید.</span></li><li style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">دقت کنید جوانه‌هایی که از بازار می‌خرید تازه باشند و رنگ آنها تیره نباشد. حتماً آن را بوکنید و مطمئن شوید که دردمای یخچال نگهداری شده‌اند. زیرا در اثر رطوبت موجود در جوانه، احتمال رشد باکتری در آن وجود دارد.&nbsp;</span></li><li style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">بعضی افراد به پروتئین موجود در جوانه‌ها حساسیت دارند، از اینرو بهتر است از جوانه‌ها استفاده نکنند. &nbsp;</span></li></ul> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">جالب است بدانید <span style="color: #ff0000;"><strong>دانه‌های ماش</strong></span> اغلب طی 24 ساعت جوانه می‌زنند و اگر می‌خواهید حداکثر استفاده را از آن‌ها ببرید بهتر است آن‌ها را به صورت خام مصرف&nbsp;نمایید. بسیار مقوی و پر از انرژ<a style="color: #000080;" href="http://www.jesarat.com/%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%A6-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8/">ئ</a> است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">گفتنی است که میوه و سبزیجات و دانه ها و یا <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/bud-wheat/"><strong>جوانه گندم</strong></a></span> و <span style="color: #ff0000;"><strong>جوانه ماش</strong></span> برای درمان <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/gout/"><strong>نقرس</strong></a></span> بسیار مفید است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شاید برایتان جالب باشد که یک فنجان جوانه ماش 3.2 گرم پروتئین دارد که برای سلامت دستگاه ایمنی و حفظ عملکرد بافت‌ها لازم است.</span></p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-جوانه-ماش">جوانه ماش</a></strong></span></h1> </div> text/html 2018-02-19T14:12:01+01:00 modiriyat91.mihanblog.com مسعود هاشمی شعر در مورد اجبار http://modiriyat91.mihanblog.com/post/219 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اجبار">شعر در مورد اجبار</a></strong></span></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شعر در مورد اجبار ,شعر در مورد حجاب اجباری,شعر در مورد لبخند اجباری,شعری در مورد اجبار,شعر در مورد زندگی اجباری,شعر در مورد جدایی اجباری,شعر در مورد ازدواج اجباری,شعر درباره اجبار,شعر درباره حجاب اجباری,شعر درباره ازدواج اجباری,شعر درباره جدایی اجباری,شعر اجبار,شعر الجباری,شعر حجاب اجباری,شعر سکوت اجباری مادمازل,شعر سکوت اجباری,شعر رفتن اجباری,شعر زندگی اجباریست,شعر زندگی اجباری,شعر دوری اجباری,شعر در مورد اجبار,شعر الجباری غزل,شعر الجباری کتابه,شعر الجباری کنت احسبک لی,شعر الجباری یابنت,شعر الجباری مکتوب,شعر الجباری کتابیه,شعر عبدالکریم الجباری غزل,شعر عبدالکریم الجباری مکتوب,شعر عبدالکریم الجباری البنت من رجالها,شعر درباره حجاب اجباری,شعر در مورد حجاب اجباری,متن شعر سکوت اجباری,شعر زندگی اجبار است,شعر در مورد زندگی اجباری,شعر در مورد لبخند اجباری,شعری در مورد اجبار,شعر در مورد جدایی اجباری,شعر در مورد ازدواج اجباری,شعر درباره اجبار</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><a style="color: #0000ff;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اجبار"><img class="alignnone wp-image-141023 size-full" title="شعر در مورد اجبار" src="http://img.bisms.ir/2018/02/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اجبار.jpg" alt="شعر در مورد اجبار" width="400" height="400"></a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/sms/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%B9%D8%B1/">اشعار زیبا</a></strong></span> را در مورد اجبار برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید<span id="more-64192"></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> سهر طوق مراد ترا نهد گردن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> به طبع بی اجبار و به طوع بی اکراه</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%84%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="اقبال لاهوری , اشعار اقبال لاهوری فارسی , دیوان اشعار اقبال لاهوری , شعر اقبال لاهوری" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="اقبال لاهوری , اشعار اقبال لاهوری فارسی , دیوان اشعار اقبال لاهوری , شعر اقبال لاهوری" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اجبار">شعر در مورد اجبار</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%85%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="اشعار پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , دیوان پروین اعتصامی , آثار پروین اعتصامی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="اشعار پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , دیوان پروین اعتصامی , آثار پروین اعتصامی" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> ای غلامت به طبع بی اجبار </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">وی مطیعت به طوع بی اکراه</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%db%8c%d8%af-%d8%b2%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="عبید زاکانی , اشعار عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی در مورد زن , شعر عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی موش و گربه" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="عبید زاکانی , اشعار عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی در مورد زن , شعر عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی موش و گربه" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اجبار">شعر در مورد حجاب اجباری</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%b1%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="اشعار رهی معیری , شعر رهی معیری , اشعار رهی معیری عاشقانه , شعر از رهی معیری عاشقانه , اشعار کوتاه عاشقانه رهی معیری" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="اشعار رهی معیری , شعر رهی معیری , اشعار رهی معیری عاشقانه , شعر از رهی معیری عاشقانه , اشعار کوتاه عاشقانه رهی معیری" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> ستاره بسته پیمان توست بی اجبار </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">سپهر بنده فرمان توست بی اکراه</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="مولانا , شعر مولوی , اشعار مولانا , اشعار عاشقانه مولوی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="مولانا , شعر مولوی , اشعار مولانا , اشعار عاشقانه مولوی" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اجبار">شعر در مورد لبخند اجباری</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d8%af%d9%84-%d8%af%d9%87%d9%84%d9%88%db%8c/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="بیدل دهلوی , اشعار بیدل دهلوی , آثا بیدل دهلوی , شعر بیدل دهلوی , مناجات بیدل دهلوی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="بیدل دهلوی , اشعار بیدل دهلوی , آثا بیدل دهلوی , شعر بیدل دهلوی , مناجات بیدل دهلوی" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> که چو بر کفر کرد خصم اجبار </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نه به دل از زبان دهد اقرار</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%88%d8%ac%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی , دیوان اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی درباره بهار" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی , دیوان اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی درباره بهار" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اجبار">شعری در مورد اجبار</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%af%da%a9%db%8c/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="شعر رودکی , شعر رودکی عاشقانه , رودکی شعر معروف , شعر چنگ رودکی , اشعار رودکی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر رودکی , شعر رودکی عاشقانه , رودکی شعر معروف , شعر چنگ رودکی , اشعار رودکی" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> شهنشهی که به شاهنشهی او دولت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> به طوع و رغبت اقرار کرد بی اجبار</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d9%88-%d8%af%d9%87%d9%84%d9%88%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر امیر خسرو دهلوی , اشعار امیر خسرو دهلوی , شعری از امیرخسرو دهلوی , دیوان اشعار امیرخسرو دهلوی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر امیر خسرو دهلوی , اشعار امیر خسرو دهلوی , شعری از امیرخسرو دهلوی , دیوان اشعار امیرخسرو دهلوی" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اجبار">شعر در مورد زندگی اجباری</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="سنایی , شعر سنایی , اشعار سنایی , دیوان سنایی , آثار سنایی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="سنایی , شعر سنایی , اشعار سنایی , دیوان سنایی , آثار سنایی" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> هر که در فعل خود بود مختار </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">فعل او دور باشد از اجبار</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="فخرالدین عراقی , شعر فخرالدین عراقی , اشعار فخرالدین عراقی , آثار فخرالدین عراقی , شور عشق فخرالدین عراقی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="فخرالدین عراقی , شعر فخرالدین عراقی , اشعار فخرالدین عراقی , آثار فخرالدین عراقی , شور عشق فخرالدین عراقی" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اجبار">شعر در مورد جدایی اجباری</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d9%88/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="ناصرخسرو , شعر ناصرخسرو , اشعار ناصرخسرو , سفرنامه ناصرخسرو" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="ناصرخسرو , شعر ناصرخسرو , اشعار ناصرخسرو , سفرنامه ناصرخسرو" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> ولیکن اختیار من نبودست </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">که مجبور فلک نبود مخیر</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%ad%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="وحشی بافقی ,شعر وحشی بافقی , اشعار وحشی بافقی , دیوان وحشی بافقی , آثار وحشی بافقی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="وحشی بافقی ,شعر وحشی بافقی , اشعار وحشی بافقی , دیوان وحشی بافقی , آثار وحشی بافقی" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اجبار">شعر در مورد ازدواج اجباری</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b4%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%a7%d9%86%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="محتشم کاشانی , شعر محتشم کاشانی , اشعار محتشم کاشانی , زندگینامه محتشم کاشانی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="محتشم کاشانی , شعر محتشم کاشانی , اشعار محتشم کاشانی , زندگینامه محتشم کاشانی" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> تا بدانی که اختیاری نیست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> خود مخیر کجا بود مجبور</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%ba%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%b7%d8%a7%d9%85%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="فروغی بسطامی , شعر فروغی بسطامی , اشعار فروغی بسطامی , دیوان فروغی بسطامی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="فروغی بسطامی , شعر فروغی بسطامی , اشعار فروغی بسطامی , دیوان فروغی بسطامی" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اجبار">شعر درباره اجبار</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="سیمین بهبهانی ,شعر سیمین بهبهانی , اشعار سیمین بهبهانی , چرا رفتی سیمین بهبهانی , اشعار سیاسی سیمین بهبهانی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="سیمین بهبهانی ,شعر سیمین بهبهانی , اشعار سیمین بهبهانی , چرا رفتی سیمین بهبهانی , اشعار سیاسی سیمین بهبهانی" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> همه مجبور حکم تقدیریم </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کرد و ناکرد اختیاری نیست</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%a7%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b4%d8%aa%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="فایز دشتی , شعر فایز دشتی , اشعار فایز دشتی , اشعار زیبای فایز دشتی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="فایز دشتی , شعر فایز دشتی , اشعار فایز دشتی , اشعار زیبای فایز دشتی" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اجبار">شعر درباره حجاب اجباری</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="ملک الشعرای بهار , شعر ملک الشعرای بهار , اشعار ملک الشعرای بهار , آثار ملک الشعرای بهار , دیوان ملک الشعرای بهار" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="ملک الشعرای بهار , شعر ملک الشعرای بهار , اشعار ملک الشعرای بهار , آثار ملک الشعرای بهار , دیوان ملک الشعرای بهار" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> در سجده نکردنش چه گویی </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مجبور بدست یا مخیر</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%ba-%d9%81%d8%b1%d8%ae%d8%b2%d8%a7%d8%af/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="فروغ فرخزاد , شعر فروغ فرخزاد , اشعار فروغ فرخزاد , زندگینامه فروغ فرخزاد , گناه فروغ فرخزاد" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="فروغ فرخزاد , شعر فروغ فرخزاد , اشعار فروغ فرخزاد , زندگینامه فروغ فرخزاد , گناه فروغ فرخزاد" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اجبار">شعر درباره ازدواج اجباری</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%88%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="حسین منزوی , شعر حسین منزوی , اشعار حسین منزوی , دیوان حسین منزوی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="حسین منزوی , شعر حسین منزوی , اشعار حسین منزوی , دیوان حسین منزوی" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> مجبور حق نگردد آلوده معاصی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> بد کردن خلایق برهان اختیارست</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%86%da%af-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%ac/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="هوشنگ ابتهاج , شعر هوشنگ ابتهاج , اشعار هوشنگ ابتهاج , شعر سایه هوشنگ ابتهاج" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="هوشنگ ابتهاج , شعر هوشنگ ابتهاج , اشعار هوشنگ ابتهاج , شعر سایه هوشنگ ابتهاج" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اجبار">شعر درباره جدایی اجباری</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d8%a7%d8%aa%d9%81-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="هاتف اصفهانی , شعر هاتف اصفهانی , اشعار هاتف اصفهانی , آثار و عکس هاتف اصفهانی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="هاتف اصفهانی , شعر هاتف اصفهانی , اشعار هاتف اصفهانی , آثار و عکس هاتف اصفهانی" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> در سجده نکردنش چه گوئی؟</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> مجبور بده ست یا مخیر؟</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%ac-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="ایرج میرزا , شعر ایرج میرزا , اشعار ایرج میرزا , شعر حجاب ایرج میرزا , دیوان ایرج میرزا" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="ایرج میرزا , شعر ایرج میرزا , اشعار ایرج میرزا , شعر حجاب ایرج میرزا , دیوان ایرج میرزا" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اجبار">شعر اجبار</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%82%db%8c%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%be%d9%88%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="قیصر امین پور , شعر قیصر امین پور , اشعار قیصر امین پور , قیصر امین پور کیست" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="قیصر امین پور , شعر قیصر امین پور , اشعار قیصر امین پور , قیصر امین پور کیست" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> خیز و واکن دیده ی مخمور را </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دون مخوان این عالم مجبور را</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%ac%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="مهدی فرجی , شعر مهدی فرجی , اشعار مهدی فرجی , مهدی فرجی شاعر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="مهدی فرجی , شعر مهدی فرجی , اشعار مهدی فرجی , مهدی فرجی شاعر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اجبار">شعر الجباری</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%86%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="خاقانی , شعر خاقانی , اشعار خاقانی , خاقانی شروانی , دیوان خاقانی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="خاقانی , شعر خاقانی , اشعار خاقانی , خاقانی شروانی , دیوان خاقانی" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> نه مختارم توان گفتن نه مجبور </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">که خاک زنده ام در انقلابم</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="سلمان هراتی , شعر سلمان هراتی , اشعار سلمان هراتی , آثار سلمان هراتی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="سلمان هراتی , شعر سلمان هراتی , اشعار سلمان هراتی , آثار سلمان هراتی" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اجبار">شعر حجاب اجباری</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%ad%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%b9%db%8c%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="رحیم معینی کرمانشاهی , شعر رحیم معینی کرمانشاهی , اشعار رحیم معینی کرمانشاهی , آثار رحیم معینی کرمانشاهی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="رحیم معینی کرمانشاهی , شعر رحیم معینی کرمانشاهی , اشعار رحیم معینی کرمانشاهی , آثار رحیم معینی کرمانشاهی" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> فطرت آشفت که از خاک جهان مجبور</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> خود گری خود شکنی خود نگری پیدا شد</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="مهدی اخوان ثالث , شعر مهدی اخوان ثالث , اشعار مهدی اخوان ثالث , قاصدک مهدی اخوان ثالث" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="مهدی اخوان ثالث , شعر مهدی اخوان ثالث , اشعار مهدی اخوان ثالث , قاصدک مهدی اخوان ثالث" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اجبار">شعر سکوت اجباری مادمازل</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="سید علی صالحی , شعر سید علی صالحی , اشعار سید علی صالحی , آثار سید علی صالحی , اشعار عاشقانه سید علی صالحی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="سید علی صالحی , شعر سید علی صالحی , اشعار سید علی صالحی , آثار سید علی صالحی , اشعار عاشقانه سید علی صالحی" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> الحذر از جبر و هم از خوی صبر</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> جابرو مجبور را زهر است جبر</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%af%d9%82/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="حمید مصدق , شعر حمید مصدق , اشعار حمید مصدق , آثار حمید مصدق , اشعار عاشقانه حمید مصدق" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="حمید مصدق , شعر حمید مصدق , اشعار حمید مصدق , آثار حمید مصدق , اشعار عاشقانه حمید مصدق" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اجبار">شعر سکوت اجباری</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b5%d9%81%d8%b1%db%8c/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="علی صفری , شعر علی صفری , اشعار علی صفری , آثار علی صفری , اشعار عاشقانه علی صفری" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="علی صفری , شعر علی صفری , اشعار علی صفری , آثار علی صفری , اشعار عاشقانه علی صفری" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> تو هر مخلوق را مجبور گوئی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> اسیر بند نزد و دور گوئی</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b4%d9%81%db%8c%d8%b9%db%8c-%da%a9%d8%af%da%a9%d9%86%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="محمدرضا شفیعی کدکنی , شعر محمدرضا شفیعی کدکنی , اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی , آثار محمدرضا شفیعی کدکنی , اشعار عاشقانه محمدرضا شفیعی کدکنی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="محمدرضا شفیعی کدکنی , شعر محمدرضا شفیعی کدکنی , اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی , آثار محمدرضا شفیعی کدکنی , اشعار عاشقانه محمدرضا شفیعی کدکنی" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اجبار">شعر رفتن اجباری</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a2%d8%b0%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="علیرضا آذر , شعر علیرضا آذر , اشعار علیرضا آذر , آثار علیرضا آذر , اشعار عاشقانه علیرضا آذر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="علیرضا آذر , شعر علیرضا آذر , اشعار علیرضا آذر , آثار علیرضا آذر , اشعار عاشقانه علیرضا آذر" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> چه گویم از چگون و بی چگونش</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> برون مجبور و مختار اندرونش</span></p></div> text/html 2018-02-17T07:33:09+01:00 modiriyat91.mihanblog.com مسعود هاشمی خواص زالزالک وحشی و قرمز و کوهی در بارداری چیست http://modiriyat91.mihanblog.com/post/218 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">خواص <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-زالزالک">زالزالک</a> وحشی و قرمز و کوهی در بارداری چیست</span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: #ff0000; text-decoration: none;" title="سایت جسارت" href="http://www.jesarat.com" target="_blank" rel="noopener">سایت جسارت</a></span></strong> به توضیح خواص <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: #ff0000; text-decoration: none;" title="زالزالک" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84%DA%A9" target="_blank" rel="noopener">زالزالک</a></span></strong> می پردازیم.امیدواریم که این مطلب مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.زالزالک را هم می شناسیم آیا خواصش را هم می شناسید؟؟ ( کویج ) ( Crataegus aronia ) ؛ میوه ای به اندازه کوچک و&nbsp; پاییزی به <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: #ff0000; text-decoration: none;" title="رنگ" href="http://www.jesarat.com/colors" target="_blank" rel="noopener">رنگ</a></span></strong> قرمز ، زرد و نارنجی و بعضاً سیاه با هسته اى سخت می باشد.زالزالک میوه ای است که دشمن نارسایی قلبی است و کاهنده فشار خون می باشد<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-زالزالک"><span style="color: #000080;"><img class="alignnone wp-image-19684 size-full" title="زالزالک ، خواص زالزالک قرمز , زالزالک وحشی" src="http://img.bisms.ir//2015/12/Hawthornbisms.ir-2.jpg" alt="زالزالک ، خواص زالزالک قرمز , زالزالک وحشی" width="350" height="350"></span></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">( کویج ) ؛ اصولا درختچه ای تیغ دار از تیره <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: #ff0000; text-decoration: none;" title="گل" href="http://www.jesarat.com/sms/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%DA%AF%D9%84" target="_blank" rel="noopener">گل</a></span></strong> سرخیان ( یا سیبى ها ) با میوه ای خوراکی که بیشتر به شکل درختچه است و داراى شاخه هاى خاردار و شکوفه هاى پرپر زیبا به رنگ سفید یا صورتی و معطر می باشد.به یاد داشته باشید که درختچه آن در دامنه کوهها و اراضی جنگلی آفتابی در سرتاسر جهان می روید و تکثیر آن از طریق تخم و تهیه نهال انجام می گردد.اصولا زالزالک در ایران از جمله در بلندی‌های استان های چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد می‌روید.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-زالزالک"><span style="color: #000080;"><img class="alignnone wp-image-19685 size-full" title="زالزالک ، خواص زالزالک قرمز , زالزالک وحشی" src="http://img.bisms.ir//2015/12/Hawthornbisms.ir-3.jpg" alt="زالزالک ، خواص زالزالک قرمز , زالزالک وحشی" width="350" height="350"></span></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-زالزالک">زالزالک وحشی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">( کویج ) ؛ داراى مواد معدنى گوناگون، ویتامین ها، مقدار زیادى تانن و کلسیم ، ترشى آلى ، پکتین ، مازو ، اسید تارتریک ، اسید مالیک ، روغن چرب، قندهاى گلوکز، فروکتوز می باشد.بهتر است بدانید که بسیار قابض و در <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: #ff0000; text-decoration: none;" title="درمان اسهال" href="http://www.jesarat.com/diarrhea" target="_blank" rel="noopener">درمان اسهال</a></span></strong> خونی مؤثر می باشد. زالزالک براى تقویت قلب و معده بسیار توصیه شده است.جالب است بدانید که برای معالجه بیماران مبتلا به فعالیت نامنظم قلب کاربرد دارد.زالزالک میوه ای است که در مواقع کم خونى و <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: #ff0000; text-decoration: none;" title="سل" href="http://www.jesarat.com/tuberculosis" target="_blank" rel="noopener">سل</a></span></strong> اثر خوبی دارد.خاطر نشان می کنیم که برای <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: #ff0000; text-decoration: none;" title="روماتیسم" href="http://www.jesarat.com/rheumatic" target="_blank" rel="noopener">روماتیسم</a></span></strong> و مبتلایان به ورم روده مفید می باشد.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-زالزالک"><span style="color: #000080;"><img class="alignnone wp-image-19686 size-full" title="زالزالک ، خواص زالزالک قرمز , زالزالک وحشی" src="http://img.bisms.ir//2015/12/Hawthornbisms.ir-4.jpg" alt="زالزالک ، خواص زالزالک قرمز , زالزالک وحشی" width="350" height="350"></span></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-زالزالک">زالزالک چیست</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">این میوه دارای خواص زیاد کننده اشتها می باشد. برای درمان قطره قطره آمدن ادرار توصیه شده است.اصولا شربت آن همراه با شکر سرخ ، براى رفع <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: #ff0000; text-decoration: none;" title="سردرد" href="http://www.jesarat.com/types-of-headaches" target="_blank" rel="noopener">سردرد</a></span></strong> شدید مفید می باشد.بهتر است بدانید که گل آن ، ضد <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: #ff0000; text-decoration: none;" title="تشنج" href="http://www.jesarat.com/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%B1%D8%B9" target="_blank" rel="noopener">تشنج</a></span></strong> بوده و حرکات نامنظم قلب را تنظیم مى کند. داروى مفید و خاصى بر ضد تپش قلب و ضربان شدید آن می باشد.زالزالک گیاهی از خانواده رز است که سرشار از ویتامین‌های گروه B و ویتامین C می‌باشد و یکی از گیاهان دارویی بسیار قدیمی در اروپا است. گل، برگ و میوه زالزالک همگی مصارف درمانی دارند. مواد شیمیایی موثر موجود در آن عبارت‌اند: از فلاوونوئیدها، آنتوسیانیدین‌ها، پروآنتوسیانیدین‌ها و … که همگی از آنتی‌اکسیدان‌های بسیار موثر و قوی می‌باشند که <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: #ff0000; text-decoration: none;" title="حساسیت" href="http://www.jesarat.com/food-allergies" target="_blank" rel="noopener">حساسیت</a></span></strong> رگ‌های خونی را کاهش می‌دهند و از آسیب عوامل مخرب ایجادکننده اکسیداسیون (مانند آلودگی‌ها، دود سیگار، مواد شیمیایی موجود در غذاها و…) در رگ‌ها جلوگیری می‌کنند. در نتیجه فعالیت این آنتی‌اکسیدان‌ها، گرفتگی عروق کاهش می‌یابد و غذا رسانی به سلول‌های قلبی تسهیل می‌شود، در نتیجه منجر به بهبود جریان خون قلبی و نهایتاً بهتر شدن عملکرد ماهیچه‌های قلب می‌گردد که <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: #ff0000; text-decoration: none;" title="خستگی" href="http://www.jesarat.com/problems-listlessly" target="_blank" rel="noopener">خستگی</a></span></strong> را کاهش می‌دهد و بسیاری از دردهای آنژینی را تسکین می‌بخشد.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-زالزالک"><span style="color: #000080;"><img class="alignnone wp-image-19683 size-full" title="زالزالک ، خواص زالزالک قرمز , زالزالک وحشی" src="http://img.bisms.ir//2015/12/Hawthornbisms.ir-1.jpg" alt="زالزالک ، خواص زالزالک قرمز , زالزالک وحشی" width="350" height="350"></span></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">زالزالک گیاهی است از تیرهٔ گل سرخیان که بیشتر به شکل درختچه است و دارای شاخه های خاردار و گل های سفید، معطر و میوه های زرد و نارنجی است. میوهٔ آن خوراکی است و در اکثر نواحی معتدل می روید. درخت زالزالک به صورت خودرو در گرگان، اراک، کلاردشت، ارومیه، بروجرد، کوهستان های البرز و حتی ناحیهٔ پس قلعهٔ شمال تهران وجود دارد و همچنین در شمال ایران، گونه های وحشی آن به شکل خودرو در جنگل ها می روید و آن را (ویلک) می نامند. تکثیر آن از طریق تخم و تهیهٔ نهال انجام می پذیرد و در <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: #ff0000; text-decoration: none;" title="بهار" href="http://www.jesarat.com/bahar" target="_blank" rel="noopener">بهار</a></span></strong>، شکوفه های پرپر صورتی رنگ زیبائی دارد. میوه ای است کوچک حاوی هسته هائی سخت.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-زالزالک">خواص زالزالک</a><br> </span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">میوهٔ زالزالک بسیار قابض است لذا می توان آن را در موارد اسهال و <strong><span style="color: #ff0000;"><a class="csslink" style="color: #ff0000; text-decoration: none;" title="اسهال خونی" href="http://www.jesarat.com/bloody-diarrhea" target="_blank" rel="noopener">اسهال خونی</a></span></strong> خورد، زیرا مقدار زیادی تانن دارد. دارای کلسیم و مقداری ترشی آلی و پکتین است. برای تقویت قلب و معده بسیار توصیه شده است. در مواقع <span style="color: #ff0000;"><strong><a class="csslink" style="color: #ff0000; text-decoration: none;" title="کم خونی" href="http://www.jesarat.com/%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C" target="_blank" rel="noopener">کم خونی</a></strong></span> و سل نیز اثر نیکو دارد.زالزالک از مازو، اسید تارتریک و اسید مالیک برخوردار است. مسلولین و مبتلایان به کم خونی می توانند از آن بهره مند شوند. همین طور است دربارهٔ روماتیسمی ها و مبتلایان به ورم روده. میوهٔ تازهٔ آن دارای روغن چرب و قندهای گلوکز، فروکتوز و مواد معدنی گوناگون و نیز ویتامین C است. در هستهٔ این میوه، مادهٔ آمیگدالین هست که اثر سمی دارد و باید از خوردن آن اجتناب کرد. گل زالزالک اندکی معطر است و قبل از آنکه غنچه اش کاملاً باز شود، برای مصرف داروسازی آن را می چینند. این گل ضد تشنج بوده و حرکات نامنظم قلب را تنظیم می کند. داروی مفید و خاصی برای تپش قلب و ضربان شدید آن است ، اشتها را زیاد می کند. برای مداوای قطره قطره آمدن ادرار توصیه شده است. نوشیدن شربت میوهٔ یاد شده با شکر سرخ برای رفع سردرد شدید فایده دارد.</span></p> <h1 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-زالزالک">زالزالک</a></span></strong></h1> </div> text/html 2018-02-04T23:48:04+01:00 modiriyat91.mihanblog.com مسعود هاشمی آلو سیاه و دیابت http://modiriyat91.mihanblog.com/post/217 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">میوه ی مناسب و مفید <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/آلو-سیاه-و-دیابت-را-کنترل-کردن/">آلو سیاه و دیابت</a> را کنترل کردن</span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>میوه ی مناسب و مفید <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D8%A2%D9%84%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86/" title="آلو سیاه و دیابت" target="_blank" class="csslink">آلو سیاه و دیابت</a> را کنترل کردن در <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%a2%d9%84%d9%88-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/" title="آلو سیاه" target="_blank" class="csslink">آلو سیاه</a> و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/diabetes-1" title="دیابت" target="_blank" class="csslink">دیابت</a> ,آلو سیاه برای دیابت,خواص آلو سیاه برای دیابت,میوه های مفید برای دیابت,میوه های مفید برای دیابت <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C" title="بارداری" target="_blank" class="csslink">بارداری</a>,میوه های مفید برای دیابتیها,میوه های مفید برای <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/diabetes-2" title="دیابت نوع 2" target="_blank" class="csslink">دیابت نوع 2</a>,میوه های مفید برای دیابتی,میوه های مفید برای دیابت نوع دو,میوه های مناسب برای دیابت بارداری,میوه های مناسب برای دیابت,میوه های مناسب برای دیابتیها,میوه های مناسب برای دیابتی,میوه های مفید در دیابت بارداری,میوه های مفید برای دیابت حاملگی,میوه های مفید برای دیابت دوران بارداری,میوه های مفید دیابت بارداری,میوه های مناسب برای دیابت حاملگی,میوه های مناسب دیابت بارداری,میوه های مناسب در دیابت بارداری,میوه های مفید دیابتیها,میوه های مناسب دیابتیها,میوه های مناسب برای دیابت نوع 2,میوه های مفید برای دیابتی ها,میوه های مناسب برای دیابتی ها,میوه های مفید برای افراد دیابتی,میوه های مفید برای بیماران دیابتی,میوه های مفید دیابتی,میوه های مناسب برای افراد دیابتی,میوه های مناسب برای بیماران دیابتی,میوه های مناسب دیابتی ها</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>میوه ی مناسب و مفید آلو سیاه و دیابت را کنترل کردن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%D8%A2%D9%84%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86/"><img class="alignnone wp-image-139421 size-full" title="آلو سیاه و دیابت , آلو سیاه برای دیابت , خواص آلو سیاه برای دیابت , میوه های مفید برای دیابت" src="http://img.bisms.ir/2018/01/%D8%A2%D9%84%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-1.jpg" alt="آلو سیاه و دیابت , آلو سیاه برای دیابت , خواص آلو سیاه برای دیابت , میوه های مفید برای دیابت" width="360" height="223"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a> به میوه ی مناسب و مفید آلو سیاه و د یابت را کنترل کردن می پردازیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">محققان هندی اثرات آلو سیاه را در درمان دیابت بررسی کرده‌اند. وجود آنتوسیانین، و تانین قابل تجزیه و الاگیک اسید در آلو سیاه،این میوه را به یک میوه بسیار مفید برای افراد دیابتی تبدیل می‌کند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/آلو-سیاه-و-دیابت-را-کنترل-کردن/">آلو سیاه و دیابت</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">اسم آلو که می‌آید، چند نوع آلوی مختلف یادمان می‌افتد؛ <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C" title="آلوبخارا" target="_blank" class="csslink">آلوبخارا</a>، آلوسیاه، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/apricot" title="زردآلو" target="_blank" class="csslink">زردآلو</a>، آلوی‌ قطره‌طلا و… که همه ‌اینها تقریبا ویژگی‌های مشابهی دارند و همگی سرشار از فیبر، ویتامین و مواد معدنی هستند.&nbsp; 1 منبع فیبر: ‌این خوراکی، سرشار از فیبر است؛ مهم‌تر‌ اینکه حاوی هر دو نوع فیبر، یعنی فیبر محلول و نامحلول در آب است. ‌این باعث می‌شود تا با مصرف آلو خواص هر دو نوع فیبر را، دریافت کنیم. یکی از مهم‌ترین‌ این خاصیت‌ها،‌ ایجاد <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87" title="احساس" target="_blank" class="csslink">احساس</a> سیری طولانی‌مدت و کمک به عملکرد بهتر دستگاه گوارش است.&nbsp; 2 منبع ویتامین چشم: همه انواع آلوها سرشار از ویتامین A هستند. به همین دلیل مصرف آنها می‌تواند روی عملکرد بهتر چشم تاثیرگذار باشد.&nbsp; 3 منبع ویتامین B6: دریافت ‌این نوع ویتامین می‌تواند به سوخت‌و‌ساز بهتر بدن کمک کند. از طرفی دریافت ‌این ویتامین باعث عملکرد بهتر مغز می‌شود.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>میوه ی مناسب و مفید آلو سیاه و دیابت را کنترل کردن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%D8%A2%D9%84%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86/"><img class="alignnone wp-image-139422 size-full" title="آلو سیاه و دیابت , آلو سیاه برای دیابت , خواص آلو سیاه برای دیابت , میوه های مفید برای دیابت" src="http://img.bisms.ir/2018/01/%D8%A2%D9%84%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-2.jpg" alt="آلو سیاه و دیابت , آلو سیاه برای دیابت , خواص آلو سیاه برای دیابت , میوه های مفید برای دیابت" width="360" height="189"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">این میوه تبدیل کربوهیدرات را قند خون کنترل می‌کند و تشنگی زیاد و ادرار مکرر در بیماران دیابتی با کمک این میوه کاهش می‌یابد. علاوه بر میوه، برگ‌ها و دانه‌های آلوی سیاه نیز برای کنترل قندخون استفاده می‌شود. میزان مصرف روزانه نیم فنجان توصیه می‌شود. می‌توانید یک قاشق چایخوری از پودر دانه آن را همراه با آب دوبار در روز میل کنید.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/آلو-سیاه-و-دیابت-را-کنترل-کردن/">آلو سیاه برای دیابت</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> 4 منبع آهن: آلوها سرشار از ‌این عنصر حیاتی و مهم هستند. به همین دلیل مصرف آلو باعث تامین آهن مورد نیاز بدن و جلوگیری از ابتلا به <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C" title="کم‌خونی" target="_blank" class="csslink">کم‌خونی</a> می‌شود.&nbsp; 5 منبع پتاسیم:‌ این میوه، سرشار از پتاسیم بوده و از طرفی میزان سدیم آن نیز کم است. به همین دلیل مصرف آن برای افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی- عروقی مفید است.&nbsp; 6 کمک به باکتری‌ها: مصرف آلو، به عملکرد بهتر باکتری‌های طبیعی مقیم روده (فلور طبیعی روده) کمک می‌کند. به همین دلیل مانع از رشد باکتری‌های نامناسب در روده شده و به ‌این ترتیب بدن در مقابل بیماری‌های دستگاه گوارش، بیمه می‌شود.&nbsp; 7 منبع آنتی‌اکسیدان‌ها: <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/colors" title="رنگ" target="_blank" class="csslink">رنگ</a> آلوها نشان می‌دهد که‌ این میوه، سرشار از آنتی‌اکسیدان‌های مختلف (بسته به رنگ‌شان) هستند. به همین دلیل مصرف میزان متعادلی از آنها باعث جلوگیری از ابتلا به انواع <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/cancer" title="سرطان" target="_blank" class="csslink">سرطان</a>‌ها می‌شود.&nbsp; 8 طبع خنک:‌ آلو اصطلاحا طبع خنک دارد. به همین دلیل مصرف آلو برای همه به ویژه افرادی که طبع گرم دارند مناسب است. علاوه بر اینکه آلو آبدار است و خوردن آن باعث حفظ لطافت پوست می شود.&nbsp; نکته : میزان قند آلو بالاست. به همین دلیل افرادی که دچار دیابت یا قند‌خون بالا هستند، بهتر است از ‌این میوه به صورت کنترل شده استفاده کنند.</span></p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/آلو-سیاه-و-دیابت-را-کنترل-کردن/">آلو سیاه و دیابت</a></strong></span></h1> </div> text/html 2017-09-29T18:11:55+01:00 modiriyat91.mihanblog.com مسعود هاشمی شعر در مورد آتش http://modiriyat91.mihanblog.com/post/216 <div id="9RO0" style="text-align: center;"> <div> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%AA%D8%B4">شعری در مورد آتش سوزی</a></span></strong></h3> </div> <div><span style="color: #0000ff;">نبندد دشمن آتش زبان طرف از گزند من</span></div> <div><span style="color: #0000ff;">به فریاد آورد دریای آتش را سپند من</span></div> </div> <div id="9RVW" style="text-align: center;"> <div> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%AA%D8%B4">شعری در مورد آتش زرتشت</a></span></strong></h3> </div> <div><span style="color: #0000ff;">در گذر صائب ازین مرحله آتش خیز</span></div> <div><span style="color: #0000ff;">بیش ازین پای در آتش نتوان افشردن</span></div> </div> <div style="text-align: center;"> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%AA%D8%B4">شعر نوی در مورد آتش</a></span></strong></h3> </div> <div style="text-align: center;"> <div id="9SZN"> <div><span style="color: #0000ff;">چون دانه سپند، بر آتش نشسته است</span></div> <div><span style="color: #0000ff;">مهر خموشی از لب آتش بیان من</span></div> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%AA%D8%B4">شعری درباره آتش عشق</a></span></strong></h3> </div> <div style="text-align: center;"> <div id="9VFB"> <div><span style="color: #0000ff;">آتش دوزخ نمی گردد به گردش روز حشر</span></div> <div><span style="color: #0000ff;">هر که شد صائب سپند آتش خوی کسی</span></div> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%AA%D8%B4">شعری در مورد اتش عشق</a></span></strong></h3> </div> <div style="text-align: center;"> <div id="A0W7"> <div><span style="color: #0000ff;">شیرست عقل و باده گلرنگ آتش است</span></div> <div><span style="color: #0000ff;">رسم است شیر می کند از آتش اجتناب</span></div> </div> <h1 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%AA%D8%B4" data-mce-href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%AA%D8%B4" data-mce-style="color: #ff0000;">شعر در مورد آتش</a></strong></span></h1></div> text/html 2017-09-22T08:59:19+01:00 modiriyat91.mihanblog.com مسعود هاشمی بخواب عشقم http://modiriyat91.mihanblog.com/post/215 <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B1/">شعر در مورد شب بخیر</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;" align="right"><span style="color: #0000ff;">مثل یک گنجیشک کوچیک ارام بخواب مهربانم</span></p> <p style="text-align: center;" align="right"><span style="color: #0000ff;">چشماتو رو هم بذار من اینجا بیدار میمانم</span></p> <p style="text-align: center;" align="right"><span style="color: #0000ff;">کابوس را زندون میکنم خواب بد را میسوزانم</span></p> <p style="text-align: center;" align="right"><span style="color: #0000ff;">حافظ خواب تو میشیم منو خدای خوب دل</span></p> <p style="text-align: center;" align="right"><span style="color: #0000ff;">چشمهاتو فردا میبینم خوب بخوابی شبت به خیر</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B4%D9%82%D9%85">شعر بخواب عشقم</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ای گل سرخ پاییزم شبت به خیر عزیزم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بوسه به پات میریزم شبت به خیر عزیزم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">وقت لالایی گفتنه تو خوب بخوابی عشق من</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">عشقو به پات میریزم شبت به خیر عزیزم</span></p><h1 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B4%D9%82%D9%85" data-mce-href="http://www.jesarat.com/%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B4%D9%82%D9%85" data-mce-style="color: #ff0000;">بخواب عشقم</a></span></strong></h1> text/html 2017-06-08T08:58:59+01:00 modiriyat91.mihanblog.com مسعود هاشمی فروشگاه رسمی آکواریوم جادویی http://modiriyat91.mihanblog.com/post/214 <span style="font-weight: normal;" lang="fa"><div class="entry clearfix"><center><h2 style="text-align: center;"><span style="font-weight: normal;" lang="fa"><span style="color: #000080;"><strong>فروشگاه رسمی آکواریوم جادویی</strong></span></span></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>خرید پستی آکواریوم جادویی از <a style="color: #0000ff;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">فروشگاه اینترنتی جفت 6</a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong><a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">فروشگاه</a> آکواریوم جادویی,فروش آکواریوم جادویی,فروش اینترنتی آکواریوم جادویی,فروش آنلاین آکواریوم جادویی,خرید آکواریوم جادویی,خرید اینترنتی آکواریوم جادویی,خرید پستی آکواریوم جادویی,خرید ارزان آکواریوم جادویی,خرید آنلاین آکواریوم جادویی,خرید نقدی آکواریوم جادویی,خرید و فروش آکواریوم جادویی,,فروشگاه اصلی آکواریوم جادویی,بهترین آکواریوم جادویی,،فروشگاه آکواریوم جادویی,<a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">فروشگاه اینترنتی</a> آکواریوم جادویی,آکواریوم جادویی جدید,خرید آکواریوم جادویی جدید,خرید اینترنتی آکواریوم جادویی جدید,خرید پستی آکواریوم جادویی جدید,خرید ارزان آکواریوم جادویی جدید,خرید با تخفیف آکواریوم جادویی,آکواریوم جادویی اصل,خرید آکواریوم جادویی اصل,<a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">خرید اینترنتی</a> آکواریوم جادویی اصل,<a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">خرید پستی</a> آکواریوم جادویی اصل,فروش آکواریوم جادویی اصل</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C/" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12497 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/Untitled-115.jpg" alt="فروشگاه آکواریوم جادویی" height="512" width="512"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">اگر به دنبال یک اکواریوم زیبا و متفاوت هستید که خودش با ریختن آب تمیز آب کثیف را از خود خارج کند ما به شما <strong><a style="color: #000080;" href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C/" rel="follow">آکواریوم جادویی</a></strong> را معرفی می کنیم برای خرید این محصول ما به شما <strong><a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">فروشگاه اینترنتی جفت 6</a></strong> را پیشنهاد می کنیم .</span></p> <div align="center"><a href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C/" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12495 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/2029_1449676020.jpg" alt="فروشگاه آکواریوم جادویی" height="215" width="344"></a></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C/" rel="follow"><strong>فروشگاه آکواریوم جادویی</strong></a></span></div> <div align="center"><span style="color: #008000;">آکواریوم جادویی </span><br> <span style="color: #008000;">این آکواریوم قادر به تمیز کردن خودش میباشد</span><br> <span style="color: #008000;">کافیسب آب تمیز را اضافه کنید و شاهد تخلیه آب زائد از لوله تخلیه آن باشید</span><br> <span style="color: #008000;">هدیه ای ارزشمند برای صاحبان جانداران آبزی</span><br> <span style="color: #008000;">ابعاد تقریبی 25 در 12 سانتی متر</span><br> <a href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C/" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12493 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/2029_1449674417.jpg" alt="فروش آکواریوم جادویی" height="460" width="460"></a></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C/" rel="follow"><strong>فروش آکواریوم جادویی </strong></a></span></div> <div align="center"><a href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C/" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12496 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/2029_1449680842.jpg" alt="خرید آکواریوم جادویی" height="480" width="480"></a></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C/" rel="follow"><strong>خرید آکواریوم جادویی</strong></a></span></div> <div align="center"><a href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C/" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12494 size-medium" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/2029_1449675026-300x300.jpg" alt="بهترین آکواریوم جادویی" height="300" width="300"></a></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C/" rel="follow"><strong>بهترین آکواریوم جادویی</strong></a></span><br> <a href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C/" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12499 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/2029_1449673389.jpg" alt="آکواریوم جادویی اصل" height="394" width="700"></a></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C/" rel="follow"><strong>آکواریوم جادویی اصل</strong></a></span></div> <div align="center"><span style="color: #008000;" lang="fa">روش خرید: برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. <strong></strong></span></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>قیمت این محصول: 35.000 تومان</strong></span></div> <p><a title="خرید پستی" href="http://wvw.takshop91.biz/addcart.php?action=add&amp;id=2029" rel="nofollow"><img class="aligncenter" title="خرید پستی" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2015/10/16_buy1.gif" alt="خرید پستی" height="60" width="159"></a></p> <p>&nbsp;</p> <p align="center"><span style="color: #ff0000;">&nbsp;<span lang="fa">ویژگی های</span><strong><span lang="fa">&nbsp;آکواریوم جادویی جدید</span> </strong><span lang="fa">:</span></span></p> <center><center><center></center></center><center></center><center></center><center><span style="color: #000080;" lang="fa">قیمت مناسب</span></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center><span style="color: #000080;">کارایی بالا</span></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center><span style="color: #000080;">طراحی زیبا</span></center><center><a href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%88-glam-twirl/" rel="follow"><strong><img class="aligncenter wp-image-3082 size-full" title="آکواریوم جادویی" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2015/04/khariddok.jpg" alt="آکواریوم جادویی" height="160" width="617"></strong></a></center></center> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>قیمت این محصول: 35.000 تومان</strong></span></p> <center><br> <a title="خرید پستی" href="http://wvw.takshop91.biz/addcart.php?action=add&amp;id=2029" rel="nofollow"><img class="aligncenter" title="خرید پستی" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2015/10/16_buy1.gif" alt="خرید پستی" height="60" width="159"></a></center> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C/" rel="follow"><strong>آکواریوم جادویی</strong></a></span></h1> </center></div></span> text/html 2017-06-06T06:39:45+01:00 modiriyat91.mihanblog.com مسعود هاشمی خرید آنلاین سینی شیشه ای دوار http://modiriyat91.mihanblog.com/post/213 <span style="font-weight: normal;" lang="fa"><div class="entry clearfix"><center><h2 style="text-align: center;"><span style="font-weight: normal;" lang="fa"><span style="color: #000080;"><strong>خرید آنلاین سینی شیشه ای دوار</strong></span></span></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>خرید پستی سینی شیشه ای دوار از <a style="color: #0000ff;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">فروشگاه اینترنتی جفت 6</a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong><a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">فروشگاه</a> سینی شیشه ای دوار,فروش سینی شیشه ای دوار,فروش اینترنتی سینی شیشه ای دوار,فروش آنلاین سینی شیشه ای دوار,خرید سینی شیشه ای دوار,خرید اینترنتی سینی شیشه ای دوار,خرید پستی سینی شیشه ای دوار,خرید ارزان سینی شیشه ای دوار,,خرید نقدی سینی شیشه ای دوار,خرید و فروش سینی شیشه ای دوار,فروشگاه رسمی سینی شیشه ای دوار,فروشگاه اصلی سینی شیشه ای دوار,بهترین سینی شیشه ای دوار,،فروشگاه سینی شیشه ای دوار,<a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">فروشگاه اینترنتی</a> سینی شیشه ای دوار,سینی شیشه ای دوار جدید,خرید سینی شیشه ای دوار جدید,خرید اینترنتی سینی شیشه ای دوار جدید,<a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">خرید پستی </a>سینی شیشه ای دوار جدید,خرید ارزان سینی شیشه ای دوار جدید,خرید با تخفیف سینی شیشه ای دوار,سینی شیشه ای دوار اصل,خرید سینی شیشه ای دوار اصل,<a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">خرید اینترنتی</a> سینی شیشه ای دوار اصل,خرید پستی سینی شیشه ای دوار اصل,فروش سینی شیشه ای دوار اصل</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12442 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/Untitled-110.jpg" alt="فروشگاه سینی شیشه ای دوار" height="512" width="512"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;">اگر به دنبال یک سینی شیک و خاص برای آشپزخانه خود هستید ما به شما <strong><a style="color: #008000;" href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow">سینی شیشه ای دوار</a></strong> را معرفی می کنیم با طراحی زیبا و شیک چشم هرببیننده ای را خیره می کند خرید این محصول را از <strong><a style="color: #008000;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">فروشگاه اینترنتی جفت 6</a></strong> به شما پیشنهاد می کنیم .</span></p> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>سینی شیشه ای دوار</strong></span></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong><br> <a href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12438 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/2509_1483280842.jpg" alt="فروشگاه سینی شیشه ای دوار" height="600" width="600"></a></strong></span></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow"><strong>فروشگاه سینی شیشه ای دوار</strong></a></span><br> </strong><span style="color: #000080;">اگر دلتان نمی‌خواهد در مهمانی‌ها از ظرف‌های معمول و رایج موجود در بازار استفاده کنید، یک دیس شیشه‌ای دوار می‌تواند برای ایجاد این تفاوت به شما کمک کند. «دیس شیشه‌ای مدل گرد دوار» توسط کارگاه سانگین ساخته شده و به شکل دایره‌ است که قطری در حدود 30 سانتی‌متر دارد.<strong><br> <a href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12441 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/2509_1483285175.jpg" alt="خریدسینی شیشه ای دوار" height="600" width="600"></a></strong></span></span></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000080;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow"><strong>خریدسینی شیشه ای دوار</strong></a></span><br> </strong><span style="color: #008000;">زیبا و منحصربفرد مناسب برای سفره وجشنهای مختلف دارای پایه چرخشی ضد زنگ<br> دراین مدل جدید شما میتوانید هم برای چیدن شیرینی و کیک وهم برای غذا، چای و … برای مراسم گوناگون استفاده نمایید<br> دارای پایه دورانی از جنس استیل زنگ نزن<br> ابعاد: ظرف شیشه ای به قطر34سانت<br> </span></span></span></span><a href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12436 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/2509_1483280468.jpg" alt="فروش سینی شیشه ای دوار" height="700" width="700"></a> </div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #008000;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow"><strong>فروش سینی شیشه ای دوار</strong></a></span><br> </strong><span style="color: #000080;">دارای چرخش هماهنگ و یکنواخت<br> مناسب برای سرو غذا در سفره های مدرن<br> دارای شیشه ی شفاف<strong><br> <a href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12437 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/2509_1483280732.jpg" alt="فروش آنلاین سینی شیشه ای دوار" height="600" width="600"></a></strong></span></span></span></span></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow"><strong><strong>فروش آنلاین&nbsp; سینی شیشه ای دوار</strong></strong></a></span></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #008000;"><span style="color: #000080;"><strong><br> <a href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12440 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/2509_1483284966.jpg" alt="خریدسینی شیشه ای دوار" height="600" width="600"></a></strong></span></span></span></span></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow"><strong>خریدسینی شیشه ای دوار</strong></a></span></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #008000;"><span style="color: #000080;"><strong><br> <a href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12439 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/2509_1483280995.jpg" alt="خریداینترنتی سینی شیشه ای دوار" height="600" width="600"></a></strong></span></span></span></span></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow"><strong><strong>خریداینترنتی سینی شیشه ای دوار</strong></strong></a></span></div> <div align="center"> <p><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #008000;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #008000;" lang="fa">روش خرید: برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. <strong></strong></span></span></span></span></span></p> <p><span style="color: #ff0000;">قیمت این محصول: 35.000 تومان</span><br> <a title="خرید پستی" href="http://wvw.takshop91.biz/addcart.php?action=add&amp;id=2509" rel="nofollow"><img class="aligncenter" title="خرید پستی" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2015/10/16_buy1.gif" alt="خرید پستی" height="60" width="159"></a></p> </div> <p>&nbsp;</p> <p align="center"><span style="color: #ff0000;"><span lang="fa">ویژگی های</span><strong><span lang="fa">&nbsp;سینی شیشه ای دوار جدید</span> </strong><span lang="fa">:</span></span></p> <center><center><center></center></center><center></center><center></center><center><span style="color: #000080;" lang="fa">قیمت مناسب</span></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center><span style="color: #000080;">کارایی بالا</span></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center><span style="color: #000080;">طراحی زیبا</span></center></center><br> <a href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%88-glam-twirl/" rel="follow"><strong><img class="aligncenter wp-image-3082 size-full" title="سینی شیشه ای دوار" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2015/04/khariddok.jpg" alt="سینی شیشه ای دوار" height="160" width="617"></strong></a><br> <span style="color: #ff0000;"><strong>قیمت این محصول: 35.000 تومان</strong></span> <center><br> <a title="خرید پستی" href="http://wvw.takshop91.biz/addcart.php?action=add&amp;id=2509" rel="nofollow"><img class="aligncenter" title="خرید پستی" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2015/10/16_buy1.gif" alt="خرید پستی" height="60" width="159"></a></center> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow"><strong>سینی شیشه ای دوار</strong></a></span></h1> </center></div></span> text/html 2017-05-31T09:50:52+01:00 modiriyat91.mihanblog.com مسعود هاشمی فروشگاه اصلی ماساژور صندلی اتومبیل http://modiriyat91.mihanblog.com/post/212 <span style="font-weight: normal;" lang="fa"><h2 style="text-align: center;"><span style="font-weight: normal;" lang="fa"><span style="color: #000080;"><strong>فروشگاه اصلی ماساژور صندلی اتومبیل</strong></span></span></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>خرید پستی ماساژور صندلی اتومبیل از <a style="color: #0000ff;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">فروشگاه اینترنتی جفت 6</a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong><a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">فروشگاه</a> ماساژور صندلی اتومبیل,فروش ماساژور صندلی اتومبیل,فروش اینترنتی ماساژور صندلی اتومبیل,فروش آنلاین ماساژور صندلی اتومبیل,خرید ماساژور صندلی اتومبیل,خرید اینترنتی ماساژور صندلی اتومبیل,خرید پستی ماساژور صندلی اتومبیل,خرید ارزان ماساژور صندلی اتومبیل,خرید آنلاین ماساژور صندلی اتومبیل,خرید نقدی ماساژور صندلی اتومبیل,خرید و فروش ماساژور صندلی اتومبیل,فروشگاه رسمی ماساژور صندلی اتومبیل,,بهترین ماساژور صندلی اتومبیل,،فروشگاه ماساژور صندلی اتومبیل,<a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">فروشگاه اینترنتی</a> ماساژور صندلی اتومبیل,ماساژور صندلی اتومبیل جدید,خرید ماساژور صندلی اتومبیل جدید,خرید اینترنتی ماساژور صندلی اتومبیل جدید,خرید پستی ماساژور صندلی اتومبیل جدید,خرید ارزان ماساژور صندلی اتومبیل جدید,خرید با تخفیف ماساژور صندلی اتومبیل,ماساژور صندلی اتومبیل اصل,خرید ماساژور صندلی اتومبیل اصل,<a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">خرید اینترنتی</a> ماساژور صندلی اتومبیل اصل,<a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">خرید پستی</a> ماساژور صندلی اتومبیل اصل,فروش ماساژور صندلی اتومبیل اصل</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12309 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/05/Untitled-231.jpg" alt="فروشگاه ماساژور صندلی اتومبیل" width="512" height="512"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">اگر به دنبال وسیله ای هستید که در زمان استراحت و یا رانندگی روی آن بنشینید و خستگی شما را کم کند ما به شما <a style="color: #000080;" href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84" rel="follow"><strong>ماساژور صندلی اتومبیل</strong></a> را معرفی می کنیم برای خرید این محصول بی نظیر می تواند از <strong><a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">فروشگاه اینترنتی جفت 6</a></strong> خرید کنید.</span></p> <div> <p align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong> ماساژور صندلی ویبره حرارتی</strong></span></p> <div align="center"><a href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12316 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/05/2014_1464797925.jpg" alt="فروش ماساژور صندلی اتومبیل" width="500" height="500"></a></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84" rel="follow"><strong>فروش ماساژور صندلی اتومبیل</strong></a></span></div> <p align="center"><span style="color: #008000;">ماساژور صندلی ماشین ویبره دار حرارتی</span></p> <p align="center"><span style="color: #008000;">&nbsp;5 موتوره بسیار قوی</span></p> <div align="center"><a href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12317 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/05/2014_1464798428.jpg" alt="خرید ماساژور صندلی اتومبیل" width="500" height="500"></a></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84" rel="follow"><strong>خرید ماساژور صندلی اتومبیل</strong></a></span></div> <p align="center"><span style="color: #000080;">قابلیت ماساژ چندین نقطه بطور همزمان</span></p> <p align="center"><span style="color: #000080;">قابلیت ماساژ دادن بصورت چرخشی و ضربه ای و ..</span></p> <p align="center"><span style="color: #000080;">مناسب برای ریلکسیشن طی روز</span></p> <p align="center"><span style="color: #000080;">مناسب جهت جلوگیری از درد کمر و گردن و …</span></p> <div align="center"><a href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12314 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/05/2014_1464792129.jpg" alt="بهترین ماساژور صندلی اتومبیل" width="500" height="500"></a></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84" rel="follow"><strong>بهترین ماساژور صندلی اتومبیل</strong></a></span></div> <p align="center"><span style="color: #008000;"> در حین رانندگی براحتی رفع خستگی نمایید</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"> قابل استفاده بر روی صندلی اتومبیل ، منازل و محل کار </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"> قابلیت اتصال به شارژ فندک اتومبیل و برق شهر </span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #008000;" lang="fa"> بهترین وسیله برای ریلکس کردن در هر مکان و زمان</span></p> <p align="center"><a href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12311 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/05/2014_1449063467.jpg" alt="خرید ارزان ماساژور صندلی اتومبیل" width="530" height="420"></a></p> <p align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84" rel="follow"><strong>خرید ارزان ماساژور صندلی اتومبیل</strong></a></span></p> <p style="text-align: center;" align="justify"><span style="color: #000080;">این وسیله در واقع ماساژور همراه شما می باشد که در مکانها و حالتهای مختلف می توانید از آن استفاده نمایید.از هر فرصتی استفاده کنید و در حین رانندگی براحتی رفع خستگی نمایید.همچنین این وسیله در منزل یا محل کار ، بر روی اکثر صندلیها قابل استفاده می باشد. این ماساژور دارای ۹ روش ماساژ در ۳ ناحیه به همراه ۶ ویبرتور می باشد.</span></p> <p style="text-align: center;" align="justify"><span style="color: #ff0000;"><span lang="en-us"><strong>قیمت : 110.000 </strong></span><strong>تومان</strong></span></p> <p align="center"><a href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12312 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/05/2014_1449065376.jpg" alt="خرید آنلاین ماساژور صندلی اتومبیل" width="530" height="420"></a></p> <p align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84" rel="follow"><strong><span lang="en-us">خرید آنلاین ماساژور صندلی اتومبیل</span></strong></a></span></p> <p style="text-align: center;" align="justify"><span style="color: #008000;">استفاده از این صندلی ماساژور&nbsp; اتومبیل در هنگام رانندگی باعث تمدد اعصاب در ترافیک و راه بندان شده و در رانندگی های طولانی مدت به بهبود گردش خون نیز کمک می کند.این وسیله در واقع ماساژور همراه شما می باشد که در مکانها و حالتهای مختلف میتوانید از آن استفاده کنید. </span></p> <p style="text-align: center;" align="justify"><span style="color: #008000;">این دستگاه دارای کنترل دستی می باشد که علاوه بر صندلی های ماشین آن را می توان بر روی اکثر صندلی ها و مبل نیز استفاده نمود.</span></p> <p align="center"><a href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12313 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/05/2014_1449069082.jpg" alt="تخفیف ویژه ماساژور صندلی اتومبیل" width="530" height="420"></a></p> <p align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84" rel="follow"><strong>تخفیف ویژه ماساژور صندلی اتومبیل</strong></a></span></p> <p style="text-align: center;"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody47" style="color: #000080;"> کارایی:</span></p> <ul><ul style="text-align: center;"><li><span style="color: #000080;"> گرم کردن پشت کمر در فصل زمستان</span><span style="color: #000080;">رفع خستگی عضلات ناحیه مورد ماساژ</span> <p><span style="color: #000080;">آرامش در بدن و شل کردن عضلات پشت</span></p> <p><span style="color: #000080;">سرعت بخشیدن به فرایند خون رسانی در رانندگی های طولانی</span></p></li></ul></ul> <p><a href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84" rel="follow"><img class="aligncenter wp-image-12310 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/05/2014_1449063059.jpg" alt="فروشگاه ماساژور صندلی اتومبیل" width="530" height="420"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84" rel="follow"><strong>فروشگاه ماساژور صندلی اتومبیل</strong></a></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"> ماساژور صندلی اتومبیل </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"> قابل استفاده بر روی صندلی اتومبیل ، منازل و محل کار </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"> قابلیت اتصال به شارژ فندک اتومبیل و برق شهر </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"> اصل و قیمت استثنایی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span> تمدد اعصاب در ترافیک و راه بندان</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><a href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12315 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/05/2014_1464792185.jpg" alt="فروشگاه اصلی ماساژور صندلی اتومبیل" width="500" height="500"></a></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84" rel="follow"><strong>فروشگاه اصلی ماساژور صندلی اتومبیل</strong></a></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;" lang="fa">روش خرید: برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. <strong></strong></span></p> </div> <center><span style="color: #ff0000;"><strong> قیمت : 110,000 &nbsp;تومان </strong></span></center><center></center><center><a title="خرید پستی" href="http://wvw.takshop91.biz/addcart.php?action=add&amp;id=2014" rel="nofollow"><img class="aligncenter" title="خرید پستی" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2015/10/16_buy1.gif" alt="خرید پستی" width="159" height="60"></a></center> <p align="center"><span style="color: #ff0000;">&nbsp;<span lang="fa">ویژگی های</span><strong><span lang="fa">&nbsp;ماساژور صندلی اتومبیل جدید</span> </strong><span lang="fa">:</span></span></p> <center><center><span style="color: #000080;" lang="fa">قیمت مناسب</span></center><center><span style="color: #000080;">کارایی بالا</span></center><center><span style="color: #000080;">طراحی زیبا</span></center></center><center><a href="http://buy66.ir/%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%a7%da%98%d9%88%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a8%d9%8a%d9%84/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1%20%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84" rel="follow"><img class="aligncenter wp-image-3082 size-full" title="ماساژور صندلی اتومبیل" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2015/04/khariddok.jpg" alt="ماساژور صندلی اتومبیل" width="617" height="160"></a></center><center><center><span style="color: #ff0000;"><strong> قیمت : 110,000 &nbsp;تومان </strong></span></center></center><center><br> <a title="خرید پستی" href="http://wvw.takshop91.biz/addcart.php?action=add&amp;id=2014" rel="nofollow"><img class="aligncenter" title="خرید پستی" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2015/10/16_buy1.gif" alt="خرید پستی" width="159" height="60"></a></center> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84" rel="follow"><strong>ماساژور صندلی اتومبیل</strong></a></span></h1></span> text/html 2017-05-29T08:55:48+01:00 modiriyat91.mihanblog.com مسعود هاشمی فروشگاه اینترنتی پایه رولی دستمال http://modiriyat91.mihanblog.com/post/211 <span style="font-weight: normal;" lang="fa"><div class="entry clearfix"><center><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">خرید اینترنتی</a> پایه رولی دستمال</strong></span></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>خرید پستی پایه رولی دستمال از <a style="color: #0000ff;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">فروشگاه اینترنتی جفت 6</a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong><a style="color: #000080;" href="http://buy66.ir" rel="follow">فروشگاه </a>پایه رولی دستمال,فروش پایه رولی دستمال,فروش اینترنتی پایه رولی دستمال,فروش آنلاین پایه رولی دستمال,خرید پایه رولی دستمال,خرید اینترنتی پایه رولی دستمال,خرید پستی پایه رولی دستمال,خرید ارزان پایه رولی دستمال,خرید آنلاین پایه رولی دستمال,خرید نقدی پایه رولی دستمال,خرید و فروش پایه رولی دستمال,فروشگاه رسمی پایه رولی دستمال,فروشگاه اصلی پایه رولی دستمال,بهترین پایه رولی دستمال,،فروشگاه پایه رولی دستمال,<a style="color: #000080;" href="http://buy66.ir" rel="follow">فروشگاه اینترنتی</a> پایه رولی دستمال,پایه رولی دستمال جدید,خرید پایه رولی دستمال جدید,خرید اینترنتی پایه رولی دستمال جدید,خرید پستی پایه رولی دستمال جدید,خرید ارزان پایه رولی دستمال جدید,خرید با تخفیف پایه رولی دستمال,پایه رولی دستمال اصل,خرید پایه رولی دستمال اصل,<a style="color: #000080;" href="http://buy66.ir" rel="follow">خرید اینترنتی</a> پایه رولی دستمال اصل,<a style="color: #000080;" href="http://buy66.ir" rel="follow">خرید پستی</a> پایه رولی دستمال اصل,فروش پایه رولی دستمال اصل</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://buy66.ir/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12267 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/05/Untitled-226.jpg" alt="فروشگاه پایه رولی دستمال" height="512" width="512"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">اگر برای آشپزخانه خود به دنبال یک جای مناسب برای دستمال رولی هستید ما به شما <a style="color: #000080;" href="http://buy66.ir/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84" rel="follow"><strong>پایه رولی دستمال</strong></a> را معرفی می کنیم شما یه راحتی می توانید این محصول را سفارش داده و از <strong><a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">فروشگاه اینترنتی جفت 6</a></strong> خریداری نمایید.</span></p> <div align="center"> <p><span style="color: #ff0000;"><strong>پایه رولی دستمال</strong></span></p> <div align="center"><a href="http://buy66.ir/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12265 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/05/2362_1475660489.jpg" alt="خرید پایه رولی دستمال" height="424" width="790"></a></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84" rel="follow"><strong>خرید پایه رولی دستمال</strong></a></span></div> <div align="center"> <div align="center"> <p><span style="color: #008000;" lang="fa">روش خرید: برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. <strong></strong></span></p> </div> </div> <p><span style="color: #ff0000;"><strong>قیمت این محصول : 20.000 تومان</strong></span></p> </div> <div align="center"><a title="خرید پستی" href="http://wvw.takshop91.biz/addcart.php?action=add&amp;id=2362" rel="nofollow"><img class="aligncenter" title="خرید پستی" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2015/10/16_buy1.gif" alt="خرید پستی" height="60" width="159"></a></div> <p>&nbsp;</p> <p align="center"><span style="color: #ff0000;">&nbsp;<span lang="fa">ویژگی های</span><strong><span lang="fa"> <span style="color: #ff0000;"><strong>پایه رولی دستمال</strong></span> جدید</span> </strong><span lang="fa">:</span></span></p> <center><center><center></center></center><center></center><center></center><center><span style="color: #000080;" lang="fa">قیمت مناسب</span></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center><span style="color: #000080;">کارایی بالا</span></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center><span style="color: #000080;">طراحی زیبا</span></center></center><a href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%88-glam-twirl/" rel="follow"><strong><img class="aligncenter wp-image-3082 size-full" title="پایه رولی دستمال" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2015/04/khariddok.jpg" alt="پایه رولی دستمال" height="160" width="617"></strong></a> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>قیمت این محصول : 20.000 تومان</strong></span></p> <center><br> <a title="خرید پستی" href="http://wvw.takshop91.biz/addcart.php?action=add&amp;id=2362" rel="nofollow"><img class="aligncenter" title="خرید پستی" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2015/10/16_buy1.gif" alt="خرید پستی" height="60" width="159"></a></center> <h1 style="text-align: center;"><a href="http://buy66.ir/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84" rel="follow"><span style="color: #ff0000;"><strong><span lang="fa">پایه رولی دستمال</span></strong></span></a></h1> </center></div></span>